Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення.

Тематичними напрямами збірника є мовознавство, літературознавство, історія та сучасний стан мов та літератур.

Рубрики Наукового вісника :

Українська мова та література;

Російська мова та література;

Слов’янські мови та літератури;

Література зарубіжних країн;

Романські, германські та інші мови;

Теорія літератури;

Порівняльне літературознавство;

Літературне джерелознавство і текстологія;

Фольклористика;

Загальне мовознавство;

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

Перекладознавство;

Методика викладання мови та літератури;

Мова і засоби масової комунікації;

Міжкультурна комунікація.

Журналістика

Збірник виходить із 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Згідно з постановою Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3, видання під назвою «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» внесене до Нового переліку наукових фахових видань України (Бюлетень ВАК України, 2010, № 5, с.9).

Збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2669-6840 (Друкована версія).


 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 

Повноваження редакційної колегії Наукового вісника:


 Редакційна колегія створюється рішенням Ради факультету.

Редакційну колегію становлять особи, які здійснюють редагування (літературне, наукове, художнє, технічне) та підготовку матеріалів для Наукового вісника.

 У складі редколегії затверджується головний редактор, відповідальний редактор та редактори, що відповідають за сайт Наукового вісника.

Редакційна колегія  призначає незалежних рецензентів.

Головними завданнями редколегії є забезпечення тематичної спрямованості видання, турбота про зміст кожного номера журналу, його відповідність профілю видання, високий якісний рівень та актуальність матеріалів.

Члени редколегії дають згоду на публікацію поточного номера Наукового вісника.

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей, функціонування сайту та дотримання наукової академічної доброчесності.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

 

Редколегія збірника, до складу якої входять провідні вчені в галузях мовознавства, літературознавства, фольклористики, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, дотримуючись положень закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Редакція відкрита до співпраці та запрошує всіх науковців друкуватись на сторінках видання.Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Філологія»  приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях,  та просить дотримуватись чинних стандартів для друкованих праць.