Том 2, № 44 (2020)

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія.

DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск 1-250 251-497

Зміст

Мовознавство

ІДЕЙНИЙ ПРОСТІР ПРОФЕСОРА ВАЛЕРІЯ МОКІЄНКА PDF
Павло ГРИЦЕНКО 6-16
COMPARATIVE ANALYSIS OF BIBLICAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH BLUE AND GREEN COLOUR COMPONENTS (on the example of English, Russian and Georgian) PDF
Zoia ADAMIA, Manana SHELIA, Maia MARHANIA 17-27
ПРЕЦЕДЕНТНІ НАРОДНОПІСЕННІ ТЕКСТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАЛАНДШАФТІ1 PDF
Алла АРХАНГЕЛЬСЬКА 28-33
ПАРЕМИИ В РУССКИХ ОСТРОВНЫХ ГОВОРАХ ОДЕСЩИНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ* PDF
Наталия АРЕФЬЄВА 34-39
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ УНГВАРСКОЙ (УЖГОРОДСКОЙ) ПЕРИОДИКИ ВРЕМЕН АВСТРО-ВЕНГРИИ PDF
Степан АГИЙ 40-49
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «РАДОСТЬ» И «ПЕЧАЛЬ» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ PDF
Ангелина АКСЕНЧИКОВА-БИРЮКОВА 50-54
ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ФРАЗЕО- ЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ МОВИ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ (на матеріалі словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого») PDF
Ірина БАБІЙ, Ніна СВИСТУН 55-61
ЕКВІВАЛЕНТИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ (на матеріалі «Короткого українсько-польського словника усталених виразів») PDF
Галина БАЧИНСЬКА, Оксана ВЕРБОВЕЦЬКА 62-67
USTÁLENÁ PŘIROVNÁNÍ SE ZVÍŘECÍM KOMPONENTEM V LEXIKÁLNÍ DATABÁZI JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍ Z MATERIÁLŮ I. PAŇKEVYČE PDF
Michal VAŠÍČEK, Darja VAŠÍČKOVÁ 68-77
СТИЛІСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ «КЛАВКА» МАРИНИ ГРИМИЧ PDF
Анастасія ВЕГЕШ 78-83
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ТЕОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ PDF
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА 84-89
ДІАЛЕКТНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕМІКИ БОРЖАВСЬКОЇ ГОВІРКИ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Алла ГАЛАС 90-96
THE PECULIARITIES OF PHRASE CONCEPTUALIZATION IN AMERICAN ENGLISH PDF
Yulia HUZYNETS 97-101
МОВНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ «ЕНЕЇДИ» І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФІКСУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКИХ ОБРАЗНИХ УЯВЛЕНЬ У ФРАЗЕО- ТА СЛОВОТВОРЕННІ PDF
Тетяна ГУЦУЛЯК 102-111
«MOŘE PIVA», АБО ПРО СЕМАНТИКУ ПИВА В ЧЕСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ PDF
Людмила ДАНИЛЕНКО 112-118
УСТАЛЕНІ ОДИНИЦІ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ PDF
Ніна ДАНИЛЮК 119-127
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКИХ ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРКАХ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Марина ДЕЛЮСТО 128-135
EFFICIENCY OF NATIVE LANGUAGE EDUCATION IN THE TRANSCARPATHIA BASED ON A REPEATED QUESTIONNAIRE SURVEY (2008–2018) PDF
Kateryna DUDYCH-LAKATOSH 136-140
ШЕВЧЕНКОВСКОЕ СЛОВО В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ЭПТОНИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ PDF
Людмила П. ДЯДЕЧКО 141-150
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-ІНТЕРТЕКСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПОЕТИЧНОГО ІДІОСТИЛЮ (на матеріалі поезії Бориса Влахка) PDF
Неоніла ЗАЙЧЕНКО, Ольга ПАЛАМАРЧУК 151-156
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРІ ЮРІЯ КОСАЧА «ЕНЕЙ ТА ЖИТТЯ ІНШИХ» PDF
Ганна ЗВЯГІНА 157-160
ІДЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕМ В ІДІОСТИЛІ А.П. СВИДНИЦЬКОГО PDF
Борис КОВАЛЕНКО 161-167
НОМІНАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРИГАДУВАННЯ ЗАСОБАМИ ГОВІРКОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
Наталія КОВАЛЕНКО 168-174
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІДІОМАТИЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
Юрій КОВАЛЮК 175-179
ПАРАДИГМОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАВДАННЯ, ПРОБЛЕМИ, МІЖРІВНЕВІ ЗВ’ЯЗКИ PDF
Андрій КОЛЕСНИКОВ 180-189
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ РИС ЛЮДИНИ В ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
Людмила КОЛЄСНІК 190-196
МОТИВАЦІЙНА МАТРИЦЯ ДІЄСЛІВНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ PDF
Галина КОЧЕРГА 197-201
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВОГНЮ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ PDF
Лариса КРАВЕЦЬ 202-207
СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ФРАЗЕМ ІЗ КОМУНІКАТИВНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗА СЛОВНИКОМ «ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТВОРАХ БОГДАНА ЛЕПКОГО» PDF
Тетяна КУМЕЙКО 208-211
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИНТАКСИЧНОЇ ФУНКЦІЇ: ДО ОКРЕМИХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ТА ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ АНАЛІЗУ PDF
Галина КУТНЯ 212-218
ФРАЗЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВЕСІЛЬНОЮ ОБРЯДОВІСТЮ, В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКАРПАТСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
Ольга МИГОЛИНЕЦЬ 219-225
COMPARATIVE IDIOMS OF THE CONCEPTUAL FIELD «HUMAN» IN LANGUAGE AND BEYOND PDF
Valery MYKHAYLENKO, Uliana BYLYTSIA 226-230
ФРАЗЕМІКА У ТВОРЧОСТІ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА PDF
Оксана НЕГЕР, Людмила ЮРСА 231-237
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ PDF
Eлена НИЧИПОРЧИК 238-244
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ PDF
Татьяна НОВИКОВА 245-250
CONCEPT-SCHEME VERBALIZATION BY MEANS OF ENGLISH PHRASEOLOGY PDF
Eugene PANIN 251-254
ФРАЗЕМИ ТА ПАРЕМІЇ У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ АКЦЕНТУЙОВАНИХ ОСІБ PDF
Віталія ПАПІШ 255-261
ФРАЗЕМИ В СТРУКТУРІ ДІАЛЕКТНИХ СЛОВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Ольга ПИСКАЧ 262-268
ENGLISH ANIMALISTIC SET PHRASES OF VERBAL SEMANTICS AND THEIR UKRAINIAN EQUIVALENTS PDF
Mykhailo POLUZHYN, Ivan POLUZHYN 269-275
COMPLEX COGNITIVE STUDY OF ENGLISH IDIOMS: А CASE OF EYE-UNITS PDF
Serhiy POTAPENKO 276-281
МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ТА ІДІОМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ ТЕТЯНИ П’ЯНКОВОЇ «ЧУЖІ ГРІХИ» PDF
Лідія ПРОКОПОВИЧ 282-287
FRAZEMATYKA GWAROWA A BADANIA Z ZAKRESU SOCJOLOGII WSI (NA MATERIALE PODHALAŃSKIM) PDF
Maciej RAK 288-293
ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ PDF
Валентина РЕШЕТНИКОВА 294-298
ЯДРО, ЦЕНТР ТА ПЕРИФЕРІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Алла РОМАНЧЕНКО 299-303
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ У СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ PDF
Світлана РОШКО 304-308
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА НА ЗАКАРПАТТІ ЗА ЧАСІВ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ PDF
Любов РУСИНКО-БОМБИК 309-314
ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОРМА В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД КОДИФІКАЦІЇ: БІЛОРУСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА КОДИФІКАЦІЙНА ПРАКТИКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Олександр СКОПНЕНКО 315-319
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (на материале болгарского и русского языков) PDF
Радостина СТОЯНОВА 320-331
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УГОРСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Оксана ТАЛАБІРЧУК 332-337
EVALUATION AS A COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL MEANING IN ENGLISH PDF
Maryana TOMENCHUK 338-342
ФРАЗЕОЛОГІЯ В КУРСІ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Наталя УШАКОВА 343-347
РЕЦЕПЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В ІДІОСТИЛІ МИКОЛИ ЛУКАША PDF
Тетяна ЦИМБАЛЮК-СКОПНЕНКО 348-353
LINGUOCULTURAL ORIGINS OF OCCASIONAL UNITS PDF
Maria TSONYNETS 354-359
ЛІНГВОФРАЗЕОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ СІМ’Я ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ВІКТОРА БОЙКА PDF
Ольга ЧЕРНЕНКО 360-365
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ПИТАЛЬНІ КОМУНІКАТИ В ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Світлана ШАБАТ-САВКА 366-372
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО ЯЗЫКА PDF
Арчан ШАРКАР 373-378
НАЗВИ ТРАДИЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ У СКЛАДІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕМ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Галина ШКУРКО 379-384
ПРО ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ PDF
Олеся ШОВКОВИЧ 385-388
СВЕРХСЛОВНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ* PDF
Светлана ШУЛЕЖКОВА, Артем МИХИН 389-396
УПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ PDF
Галина ШУМИЦЬКА 397-402

Літературознавство і фольклористика

ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО НОВЕЛ БРАТІВ КАПРАНОВИХ ЗІ ЗБІРОК «КОБЗАР 2000. HARD» ТА «КОБЗАР 2000. SOFT» PDF
Олеся БАРТАШУК, Світлана МАХОВСЬКА 403-407
БІБЛІЙНА КОНЦЕПТОСФЕРА ДРАМИ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА «ЦІНА КРОВІ» PDF
Оксана КУЗЬМА 408-414
НАРОДНІ ПОГЛЯДИ НА ЖІНОЧІ ВАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАТРІАРХАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ЗА ФОЛЬКЛОРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ PDF
Леся МУШКЕТИК 415-422
УЯВЛЕННЯ ПРО ДУШІ САМОГУБЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ЗАКАРПАТТЯ: ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Оксана ТИХОВСЬКА 423-431
КОМЕНТАР ДО СЦЕНИ У СВІТЛИЦІ КУЛІШЕВОГО РОМАНУ «ЧОРНА РАДА» PDF
Олесь ФЕДОРУК 432-438
LANGSTON HUGHES’S STYLE IN HIS STORY «ON THE ROAD» PDF
Ludmyla FEDORIAKA, Viktoria REVENKO 439-445
ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА «ПЕРЛИ І СВИНІ» PDF
Фелікс ШТЕЙНБУК 446-452

Соціальні комунікації

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ ЛЕСІ БОГУСЛАВЕЦЬ «НА ПРОЩУ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ» PDF
Ольга БИКОВА 453-458
НЕОСЕМАНТИЗМИ В СКЛАДІ НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Юлія ВОЗНЮК 459-462
ПРЕЦЕДЕНТНІ ВИСЛОВИ В МОВІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ (на матеріалі інтернет-видань «Дзеркало тижня» та Україна молода» за 2019–2020 роки) PDF
Еріка ҐОЦА 463-467
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Наталія КОНДРАТЕНКО 468-473

Рецензії

ЖИВИЙ У ДОБРОДІЯННЯХ СВОЇХ* PDF
Степан Бобинець 474-480
РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОВОТВОРЧОСТІ У ПОЕЗІЇ В. ҐЕДЕОНА* PDF
Галина Вовченко 481-483
УКРАЇНСЬКИЙ УРБАНОНІМІКОН ЗАКАРПАТТЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛИЧЧЯ РЕГІОНУ* PDF
Оксана Лавер 483-485
ПРО БАГАТОМОВНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ТА МІГРАЦІЮ ДО ПОЛЬЩІ У ХХІ СТОЛІТТІ* PDF
Олена Пелехата 485-487

Ювілеї

ЛІТОПИСЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СЛОВАЧЧИНИ (до 90-річчя від дня народження М.П. Романа) PDF
Надія Ференц 488-489