Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Збірник виходить із 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року.
  «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія «Б») із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4.
  Збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2669-6840 (Друкована версія).
  Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus International (Республіка Польща).
 • Статті публікуються українською, словацькою, чеською, польською, угорською, англійською, німецькою мовами. Обсяг статті – 12‒16 сторінок (без анотацій, Літератури та References).
  Обсяг української анотації – 1800 знаків без проміжків (пробілів). Якщо мова статті не українська, то додається анотація мовою статті – також 1800 знаків без проміжків (пробілів). В анотації стисло викладається актуальність, мета, основні завдання, короткі результати і висновки. Анотація та ключові слова англійською мовою розміщуються наприкінці публікації після References. Обсяг цієї анотації 1800 знаків без проміжків (пробілів). Анотації всіма мовами повинні бути ідентичними за змістом та структурою.
  Ключові слова (від п’яти до восьми) розміщуються після анотації.
  Формат: А-4, міжрядковий інтервал – 1,5.
  Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см.
  Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, у редакторі Word (чи його аналогах); збереження – в універсальному форматі *.rtf (для збереження специфічного форматування допустимі формати *.doc, *.docx). Для набору формул, графіків і таблиць використовуємо спеціальні програми, вмонтовані у Word чи альтернативний текстовий редактор.
  Більшість символів доступна в гарнітурі Times New Roman, зокрема й літери церковнослов’янської абетки, напр.: ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ тощо. У разі доконечної потреби використати іншу специфічну графіку, файли таких шрифтів додавати обов’язково!
  Увага! НЕ ПОТРІБНО форматувати елементи статті за зразком друкованого варіанту. Складники публікації розміщуйте, будь ласка, за поданим взірцем:
 • Олександр Попович
  Лінгвогеографічний аспект дослідження українських говорів Закарпаття
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.
  Випуск 1 (45)
  УДК 811.161.2’373.7-042.2
  DOI:10.24144/2663-6840/2020.1(45)

  Попович О. Лінгвогеографічний аспект дослідження українських говорів Закарпаття; кількість бібліографічних джерел – 7; мова українська.

  Анотація. [Текст анотації]
  Ключові слова: [Перелік]
  Текст статті, який повинен містити такі структурні частини:
  Постановка проблеми.
  Аналіз досліджень.
  Мета статті, завдання.
  Методи та методика дослідження.
  Виклад основного матеріалу.
  Висновки.


  Література
  [Нумерований список]
  References
  [Нумерований список]

  The Linguo-Geographical Aspect of the Ukrainian Transcarpathian Patoises Research
  [Текст анотації англійською мовою]
  Keywords: [Перелік]

  © Попович О., 2021 р.

  Олександр Попович ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна; opopovych@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3368-5929
  Olexandr Popovych – Candidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine; opopovych@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3368-5929

 • Зверніть увагу:
  – Більшість вирівнювань у статті – за лівим краєм (зокрема й заголовків та прізвищ авторів). Вирівнювання за шириною – допустиме для основного тексту публікації та літератури. Вирівнювання посередині – винятково для виділення підзаголовків (підрозділів) у тексті статті. Вирівнювання за правим краєм – не використовуємо;
  – заголовок статті (і його переклад) пишемо малими літерами;
  – в українських текстах послуговуємося лише друкарськими лапками («ялинками») « », однак в іншомовних текстах – “ ”;
  ‒ налізовані одиниці подавати курсивом. Для цитування використовувати парні лапки – « ». Значення слова чи вислову в одинарних лапках – ‘ ’. Апостроф має виглядати так – ’;
  ‒якщо в цитованому тексті або в прямій мові, узятих у лапки, є інші цитування або назви (власні/загальні), що мають уживатися в лапках, треба використовувати лапки різної форми ‒ зовнішні (кутові лапки, або «лапки-ялинки» ‒ «…») і внутрішні («лапки-ла́пки» ‒ “…”). Наприклад: Докторська дисертація «стала першою в українському мовознавстві спробою висвітлити за допомогою методу структурно-семантичного моделювання ряд “темних” фразеологічних одиниць» [Іваненко 1998, с.5].
  – знак тире (не плутати з дефісом!) ставимо комбінацією клавіш – Ctrl¬¬ + мінус (на цифровій клавіатурі), або Alt + 0150;
  – між цифрами, що позначають певний інтервал, ставимо ТИРЕ (не дефіс!) без проміжків обабіч, напр. 1–3, 2015–2021, ІІІ–ІХ тощо;
  – між ініціалами пропуск не ставиться, лише між ініціалами та прізвищем, напр.: О.В. Попович;
  – знаки і літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок від наступної цифри (Т. 5; Вип. 33; № 17; С. 28–30), скорочення після переліків (і т. ін.), перед іменами та прізвищами (п. Оксана, ім. О. Довженка), перед географічними назвами (м. Ужгород, с. Баранинці, р. Уж), загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (25 грн; 28 км; 55 тис.) ВІДДІЛЯТИ нерозривним проміжком (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Проміжок);
  – у статті не робимо кольорових виділень та переносів слів;
  – відступи першого рядка абзацу встановлюємо за допомогою послідовного набору команд «Абзац / Відступ / Спеціальний / Перший рядок», або ж пересуванням трикутного маркера на лінійці верхнього краю сторінки. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ для створення абзацних відступів використання клавіші Tab або кількох пропусків (пробілів);
  – перелік назв джерел та літератури робимо за допомогою опцій автоматичного нумерованого списку;
  – при остаточному форматуванні документа бажано виконати в тексті автозаміну кількох пропусків одним (для цього натиснути комбінацію клавіш Ctrl + h; у полі Знайти набрати 1 пропуск (пробіл), у полі Замінити на – 2 пропуски (пробіли); натиснути кнопку Замінити все; виконувати процедуру до появи повідомлення Кількість замін: 0).
 • Покликання на літературу слід подавати у квадратних дужках, указуючи прізвище автора та рік праці, відділяючи номер сторінки комою, а наступне джерело – крапкою з комою: [Жайворонок 2018, с. 36; Семашко 2007, с. 635].
  Бібліографічний список оформлювати відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  Транслітеровані покликання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт мовами, у яких використовуються не латинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел мають бути транслітеровані. У кінці слід указати мову оригіналу у квадратних дужках.
  Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua/#lat/passport.
  Мови, які передаються латиницею, транслітерувати не потрібно. Іноземні джерела теж подаються в References.
  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і покликань.
  Приклад оформлення можна завантажити на офіційному сайті видання за покликанням: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions
  Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

 • Зразок оформлення Літератури:
  Література
  1. Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 ‒ українська мова. Чернівці, 1992. 35 с.
  2. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982. Т.1. 632 с.
  3. Критенко А.П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97‒112.
  4. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 703 с.
  5. Cowie А., Howarth Р. Phraseology – a Select Bibliography. International Journal of Lexicography. 1996. № 9. Р. 13.
  References
  1. Buchko D.H. (1992) Oikonimiia Pokuttia [Oikonomy of the Pokuttya]. PhD the author’s abstract: 10.02.01. Chernivtsi. 35 s. [in Ukrainian].
  2. Vezhbitskaya A. (1996) Yazyk. Kultura. Poznanie [Tongue. Culture. Cognition]. Moskva: Russkie slovari, 412 s. [in Russian].
  3 Gerasimenko I.A. (2006) Semanticheskaya kharakteristika tsvetooboznachenii seryi, sedoi, sivyi, sizyi kak sostavliayushchikh frazeologicheskikh yedinits [The semantic characteristic of color designations of gray, hoar, ash gray, dove-coloured as components of phraseological units]. Kultura narodov Prichernomoria. № 82. T. 1. S. 77‒80 [in Russian].
  4. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t. [The Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 t.]. Kyiv: Naukova dumka, 1982, T. 1. 632 s. [in Ukrainian].
  5. Krytenko A.P. (1967) Semantychna struktura nazv koloriv v ukrainskiy movi [The Semantic Structure of Colour Names in Ukrainian]. Movoznavstvo. № 4. S. 97‒112 [in Ukrainian].
  6. Chuchka P.P. (2005) Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of the Transcarpathian Ukrainians: the Historical-Etymological Dictionary]. Lviv: Svit. 703 s. [in Ukrainian].
  7. Cowie А., Howarth Р. (1996) Phraseology – a Select Bibliography. International Journal of Lexicography, № 9. Р. 13 [in English].
 • Для опублікування статті у Віснику на адресу visnykfilfak.uzhnu@gmail.com необхідно надіслати наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог. Надісланий файл назвати Попович_стаття, Попович_оплата, де Попович – прізвище автора статті.
  Редакція наукового журналу після отримання статті від автора здійснює її подвійне сліпе рецензування та перевірку на наявність плагіату. За умови успішного рецензування упродовж десяти робочих днів після надсилання матеріалів автор на електронну адресу отримає реквізити для сплати за публікацію. Відразу після сплати необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Реквізити на оплату надсилаються на електронну адресу після рецензування матеріалів і рекомендації їх до друку.
  Автори повинні дотримуватися всіх встановлених вимог. У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам вимог редколегія залишає за собою право повернути матеріали авторам на доопрацювання.

Керівництво для авторів

REQUIREMENTS FOR ARTICLES IN THE "SCIENTIFIC BULLETIN OF UZHHOROD UNIVERSITY. SERIES: PHILOLOGY"

The collection are published from 1995, there is a certificate of state registration of the print media: series KV № 7972 dated October 9, 2003.

"Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Philology" is a professional publication (category "B") in Philological Sciences (specialty 035Philology) on the basis of the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 886 of July 2, 2020, Annex 4.

The collection of scientific works "Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Philology" is assigned the international standard serial number ISSN 2669-6840 (printed version).

The journal is included in the International scientometric database IndexCopernicus International (Republic of Poland).

Articles are published in Ukrainian, Belarusian, Russian, Slovak, Czech, Polish, Hungarian, English, German. The volume of the article is 12‒16 pages (without Annotations, Literature and References).

The volume of the Ukrainian annotation is 1800 characters without spaces. If the language of the article is not Ukrainian, then an annotation in the language of the article is added –  also 1800 characters without spaces. The annotation summarizes the relevance, purpose, main tasks, brief results and conclusions. The abstract and keywords in English are placed at the end of the publication after References. The volume of this annotation is 1800 characters without spaces. Annotations in all languages ​​must be identical in content and structure.

Keywords (five to eight) are placed after the annotation.

Format: A-4, line spacing – 1.5.

Margins: all – 2 cm, paragraph – indentation of 1.25 cm.

Font: Times New Roman, size – 14, in the Word editor (or its analogues); saving – in universal format * .rtf (* .doc, * .docx formats are allowed to save specific formatting). For a set of formulas, graphs and tables we use special programs built into Word or an alternative text editor.

Most characters are available in the Times New Roman typeface, including letters in the Church Slavonic alphabet, such as: ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, etc. If you really need to use other specific graphics, be sure to add files of such fonts!

Warning! You do not need to format the elements of the article on the model of the printed version. Please place the components of the publication according to the sample:

 

Олександр Попович

Лінгвогеографічний аспект дослідження українських говорів Закарпаття

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.

Випуск 1 (45)

УДК 811.161.2’373.7-042.2

DOI:10.24144/2663-6840/2020.1(45)

 

Попович О. Лінгвогеографічний аспект дослідження українських говорів Закарпаття; кількість бібліографічних джерел – 7; мова українська.

 

Анотація. [Текст анотації]

Ключові слова: [Перелік]

The text of the article, which should contain the following structural parts:

Problem statement.

Analysis of the previous research.

Research aim and objectives.

Methods and techniques of the study.

Presentations of the basic material.

Conclusions.

 

Література

[Нумерований список]

References

[Нумерований список]

 

The Linguo-Geographical Aspect of the Ukrainian Transcarpathian Patoises Research

[Текст анотації англійською мовою]

Keywords: [Перелік]

 

© Попович О., 2021 р.

 

Олександр Попович ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна; opopovych@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3368-5929

Olexandr Popovych – Candidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine; opopovych@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-3368-5929

 

Pay attention:

– Most of the alignments in the article are on the left edge (including the titles and surnames of the authors). Width alignment is acceptable for the main text of the publication and literature. Alignment in the middle – only to highlight subheadings (subsections) in the text of the article. Alignment on the right edge – do not use;

 – the title of the article (and its translation) is written in lower case;

in Ukrainian texts we use only typographic quotation marks «», but in foreign texts"";

– analyze the analyzed units in italics. To quote, use even quotation marks – «». The meaning of a word or phrase in single quotes is  ‘’. The apostrophe should look like this –’;

– if in the quoted text or in the direct language, taken in quotation marks, there are other quotations or names (proper / common) to be used in quotation marks, it is necessary to use quotation marks of different shapes – external (corner quotation marks – «») and internal – “…”. For example: The doctoral dissertation «became the first attempt in Ukrainian linguistics to shed light on a number of “dark” phraseological units using the method of structural-semantic modeling» [Ivanenko 1998, p.5].

– a dash (not to be confused with a hyphen!) Put a key combination – Ctrl + minus (on the numeric keypad), or Alt + 0150;

– between the numbers denoting a certain interval, put a DASH (not a hyphen!) Without spaces on both sides, eg. 1–3, 2015–2021, ІІІ – ІХ, etc .;

 – a space is not placed between the initials, only between the initials and the surname, eg: О.В. Popovych;

– signs and letters to denote volumes, parts, paragraphs, paragraphs, page numbers from the next digit (Vol. 5; Issue 33; № 17; P. 28–30), abbreviations after lists (etc.), before names and surnames (Mr. Oksana, named after O. Dovzhenko), before geographical names (Uzhhorod, Baranyntsi, Uzh), common designations of units of measurement from the previous figure (25 UAH; 28 km; 55 thousand) SEPARATE with a non-breaking space (simultaneously pressing Ctrl + Shift + Space);

– in the article we do not make color selections and hyphens;

– indents of the first line of the paragraph are set using a sequential set of commands «Paragraph / Indent / Special / First line», or by moving the triangular marker on the ruler at the top of the page. Not allowed to create paragraph indents using the Tab key or multiple spaces – we make the list of names of sources and literature by means of options of the automatic numbered list;

– when the final formatting of the document, it is desirable to auto-replace several spaces with one space (to do this, press Ctrl + h; in the Find field type 1 space (space), in the field Replace with – 2 spaces; click Replace all; perform procedure until the message appears Number of replacements: 0).

References to the literature should be given in square brackets, indicating the author's name and year of work, separating the page number with a comma, and the following source – a semicolon: [Lark 2018, p. 36; Semashko 2007, p. 635].

The bibliographic list should be drawn up in accordance with the requirements of the National Standard of Ukraine DSTU 8302: 2015 «Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation».

Transliterated vocations should contain only elements important for analytical processing (authors’ names, name of the original source, source data). In the bibliography, the titles of works in languages ​​that use non-Latinized alphabets must be translated into English and placed in square brackets; source names must be transliterated. At the end, indicate the language of the original in square brackets.

Transliteration is performed via the Internet online. Transliteration of the Ukrainian language can be done on the website http://translit.kh.ua/#lat/passport, Russian language – on the website https://transliteration.pro/zagranpasport

Languages ​​transmitted in Latin do not need to be transliterated. Foreign sources are also provided in References.

The authors are responsible for the accuracy of the facts, quotations and vocations.

An example of design can be downloaded from the official website of the publication by vocation: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

If the author does not have an orcid code, you can get it at https://orcid.org/

Sample Literature:

Literature

 1. Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 ‒ українська мова. Чернівці, 1992. 35 с.
 2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1996. 412 с.
 3. Герасименко И.А. Семантическая характеристика цветообозначений серый, седой, сивый, сизый как составляющих фразеологических единиц. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 77‒80.
 4. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982. Т.1. 632 с.
 5. Критенко А.П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97‒112.
 6. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 703 с.
 7. Cowie А., Howarth Р. Phraseology – a Select Bibliography. International Journal of Lexicography. 1996. № 9. Р. 13.

References

 1. Buchko D.H. (1992)  Oikonimiia Pokuttia [Oikonomy of the Pokuttya]. PhD the author’s abstract: 10.02.01. Chernivtsi. 35 s. [in Ukrainian].
 2. Vezhbitskaya A. (1996) Yazyk. Kultura. Poznanie [Tongue. Culture. Cognition]. Moskva: Russkie slovari, 412 s. [in Russian].
 3. Gerasimenko I.A. (2006) Semanticheskaya kharakteristika tsvetooboznachenii seryi, sedoi, sivyi, sizyi kak sostavliayushchikh frazeologicheskikh yedinits [The semantic characteristic of color designations of gray, hoar, ash gray, dove-coloured as components of phraseological units]. Kultura narodov Prichernomoria. № 82. T. 1. S. 77‒80 [in Russian].
 1. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t.  [The Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 t.]. Kyiv: Naukova dumka, 1982, T. 1. 632 s. [in Ukrainian].
 2. Krytenko A.P. (1967) Semantychna struktura nazv koloriv v ukrainskiy movi [The Semantic Structure of Colour Names in Ukrainian]. Movoznavstvo. № 4. S. 97‒112 [in Ukrainian].
 3. Chuchka P.P. (2005) Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of the Transcarpathian Ukrainians: the Historical-Etymological Dictionary]. Lviv: Svit. 703 s. [in Ukrainian].
 4. Cowie А., Howarth Р. (1996) Phraseology – a Select Bibliography. International Journal of Lexicography, № 9. Р. 13 [in English].

 

---------------------------------------------------  ---------------------------------------------------

To publish an article in the Bulletin you must send a scientific article, which must be designed in accordance with these requirements, by e-mail visnykfilfak.uzhnu@gmail. Name the sent file Popovych_article, Popovych_payment, where Popovych is the surname of the author of the article.

After receiving the article from the author, the editors of the scientific journal double-blindly review it and check for plagiarism. If successfully reviewed within ten working days after sending the materials, the author will receive details for payment for publication. Immediately after payment, you must send a scanned (photographed) receipt.

Authors must comply with all established requirements. In case of non-compliance of the submitted work with the requirements of the requirements, the Editorial Board reserves the right to return the materials to the authors for revision.

Положення про конфіденційність

 

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.