Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ»

   

  Статті публікуються українською, російською, словацькою, чеською, польською, угорською, англійською, німецькою мовами. Електронний варіант статті виконувати в редакторі Microsoft Word; файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту ‒14. Розмір полів: ліве ‒ 20 мм; праве ‒ 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; інтервал ‒ 1,5. Обсяг статті – 8‒12 сторінок (без анотацій, ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES).

 • Перший рядок справа – ім’я та прізвище (курсивом).

  Назва статті через один інтервал – напівжирними літерами, без відступів та абзаців, відцентровано.

  УДК напівжирними літерами – у наступному рядку після назви статті.

  Нижче – анотація українською мовою та ключові слова. Анотація повинна бути виконана 14-м pt, шрифт Times New Rоman. Відстань між рядками ‒ 1,5 комп’ютерний інтервал, обсяг української анотації – 1800 знаків без проміжків (пробілів).  Якщо мова статті не українська, то додається анотація мовою статті – також 1800 знаків без проміжків (пробілів).

  Ключові слова (від п’яти до восьми) розміщуються після анотації.

 • Покликання на літературу слід подавати у квадратних дужках, указуючи прізвище автора та рік праці, відділяючи номер сторінки комою, а наступне джерело – крапкою з комою [Жайворонок 2018, с. 36; Семашко 2007, с. 635].

  Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Відділяти нерозривним проміжком (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Проміжок) знаки і літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок від наступної цифри (Т. 5; Вип. 33; № 17; С. 28–30), загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (25 грн; 28 км; 55 тис.), ініціали та прізвище (І.І. Іваненко), скорочення після переліків (і т. ін.), перед іменами та прізвищами (п. Оксана, ім. О. Довженка), перед географічними назвами (м. Ужгород, с. Баранинці, р. Уж).

  Аналізовані одиниці – курсивом. Для цитування використовувати парні лапки – « ». Значення слова чи вислову в одинарних лапках – ‘ ’. Апостроф має виглядати так – ’.

  Бібліографічний список починається в наступному рядку після статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА (на сторінці ‒ зліва напівжирним шрифтом). Оформлення виконувати відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  Після списку використаних джерел і літератури подається REFERENCES.

  Транслітеровані покликання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт мовами, у яких використовуються не латинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані. У кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках.

  Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі за електронною адресою translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua/#lat/passport, російської мови – на сайті http://translit.ru/

  Мови, які передаються латиницею, транслітерувати не потрібно.

  Анотація та ключові слова англійською мовою розміщуються наприкінці публікації після REFERENCES. Обсяг цієї анотації 1800 знаків без проміжків (пробілів). У ній стисло викладається актуальність, мета, основні завдання, короткі результати і висновки.

  Ключові слова (від п’яти до восьми) розміщуються після анотації.

  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і покликань.

  Завершується стаття  інформацією про автора: ім’я,  прізвище, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повна назва), населений пункт, країна, номер ORCID.

  Приклад оформлення можна завантажити на офіційному сайті видання за покликанням: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

 • Статті надсилати електронною поштою на адресу visnykfilfak.uzhnu@gmail.com

 • Зразок оформлення статті:

  Олександр ПОПОВИЧ

   

  ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ЗАКАРПАТТЯ

   

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.

        Випуск 1 (43)

        УДК 811.161.2’282.2(477.87)

  Анотація. У статті з’ясовано місце та значення лінгвогеографії для діалектології та мовознавства в цілому, а також зроблено перші спроби картографування лексико-словотвірних явищ українських говорів Закарпаття на матеріалі 51 говірки. 

  Ключові слова: діалект, говір, говірка, українські говори Закарпаття, лінгвогеографія, лексико-словотвірні карти.

  Текст статті, який повинен містити такі структурні частини:

  Постановка проблеми.

  Аналіз досліджень.

  Мета статті, завдання.

  Методи та методика Вашого дослідження.

  Виклад основного матеріалу.

  Висновки.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 ‒ українська мова. Чернівці, 1992. 35 с.

  2. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1. 632 с.

  3. Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97‒112.

  4. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 703 с.

  REFERENCES

  1. Buchko D.H. (1992)  Oikonimiia Pokuttia [Oikonomy of the Pokuttya]. PhD the author’s abstract: 10.02.01. Chernivtsi. 35 s. [in Ukrainian].

  2. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t.  [The etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 t.]. Kyiv: Naukova dumka, 1982, T. 1. 632 s. [in Ukrainian].

  3. Krytenko A. P. (1967) Semantychna struktura nazv koloriv v ukrainskiy movi [The semantic structure of colour names in Ukrainian]. Movoznavstvo. № 4. S. 97‒112 [in Ukrainian].

  4. Chuchka P.P. (2005) Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of the Transcarpathian Ukrainians: The historical-etymological Dictionary]. Lviv: Svit. 703 s. [in Ukrainian]. 

  THE LINGUO-GEOGRAPHICAL ASPECT OF THE UKRAINIAN TRANSCARPATHIAN PATOISES RESEARCH

  Abstract.

  Keywords:

   

  Олександр Поповичкандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна;  https://orcid.org/0000__________

  Olexandr PopovychCandidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Uzhhorod National University,Uzhhorod, Ukraine; https://orcid.org/0000__________

Керівництво для авторів

PUBLICATION REQUIREMENTS IN «SCIENTIFIC BULLETIN OF UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY. SERIES: PHILOLOGY»

 

Papers are published in Ukrainian, Russian, Slovak, Czech, Polish, Hungarian, English, German. The paper should be typed in Microsoft Word and its electronic version should be submitted to the indicated email address; the file should be saved in one of the following formats: * .rtf, * .doc. The page format is A4, the font is Times New Roman, the font size is 14. Margins: left margin ‒ 20 mm; right margin ‒ 10 mm; top margin ‒ 20 mm; bottom margin ‒ 20 mm; line spacing ‒ 1.5.

The first line to the right – name and surname (in italics).

The title of the paper іs single-spaced – in bold, no indents and paragraphs, with center alignment.

UDC (in bold) – in the following line after the title of the paper

Then follow the abstract in Ukrainian and the key words. The font size of the abstract must be 14 pt, there should be used Times New Roman font. Line spacing is 1.5, and the length of the abstract in Ukrainian is up to 500 characters. If the language of the paper is not Ukrainian, the abstract in Ukrainian should be up to 1800 characters.

Keywords (from five to eight) are placed after the abstract.

Citations should be provided in square brackets; there should be indicated the name of the author and the year of the work, the page number is separated by a comma, and the next source is separated by a semicolon [Zhaivoronok 2018, p. 36; Semashko 2007, p. 635].

There should be distinguished the characters of a dash (–) and a hyphen (-). A nonbreaking space (the simultaneous keystrokes Ctrl+Shift+Space) is used for separating characters and letters for indicating volumes, sections, paragraphs, subparagraphs, page numbers from the next figure (Volume 5; Issue 33; No 17; P. 28‒30), the universally recognized measurement units from the preceeding figure (25 UAH; 28 km; 55 thousand), the initials and the surname (I. I. Ivanenko), the contracted forms after the enumerations (etc.), before names and surnames (Ms. Oksana, n. a. O. Dovzhenko), before geographical names (CY. Uzhhorod, villg. Baranyntsi, r. Uzh).

The analyzed units are typed in italics. The quotation marks « » are used for quoting. The meaning of a word or an expression is typed in single quotation marks ‘ ’. The apostrophe character looks like this « ’ ».

The bibliographic list begins in the next line after the text of the paper itself under the heading «REFERENCES» (on the page ‒ in bold to the left). Design in accordance with the requirements of National Standard of Ukraine DSTU 8302: 2015 «Information and documentation. Bibliographic reference. General Terms and Conditions of Assembly».

Submission requirements should correspond to the requirements of the National Standard of Ukraine (the State Standard of Ukraine) 8302:2015 «Information and Documentation. Bibliographic references. General provisions and Rules of Formulating lists».

REFERENCES should be provided after the list of the used sources and literature.

Transliterated references should contain only the elements that are significant for analytical processing (authors’ names, source names, the publisher’s imprint). In «references» list, the titles typed in languages which do not use the Latin alphabet must be translated into English and placed in square brackets; the names of the sources must be transliterated. The language of the original should be indicated after the transliterated version in square brackets.

Transliteration is done online using the link translit.net via the Internet. The transliteration of the text typed in the Ukrainian language can be done using the following link http://translit.kh.ua/#lat/passport, the text typed in the Russian language can be transliterated using the site http://translit.ru/

If the text is typed in one of languages that use the Latin alphabet should not be transliterated

The abstract and keywords in English are placed below the text of the paper after the list of REFERENCES. The length of this abstract is 1800 ‒ 2000 characters. It summarizes the topicality, aim, main tasks, brief research findings and conclusions.

Keywords (from five to eight) are placed after the abstract. 

Authors bear responsibility for the accuracy of the presented facts, quotations and citations.

At the end of the paper an author’s information is provided: the name, surname, the academic degree and academic title, position, the work place (the full title), residential place, country, an ORCID number.

A sample of a paper meeting the submission requirements can be uploaded on the official site of the journal via the link: http://journals.uran.ua/index.php/2663-6840/manager

 

Papers should be sent to the following email address: visnykfilfak.uzhnu@gmail.com

Papers are accepted from January 1 to April 1 and from August 1 to December 1 annually.

The journal is issued twice a year ‒ at the end of the first semester and at the end of the second semester.

Sample:

Оlexandr POPOVYCH 

 

THE LINGUO-GEOGRAPHICAL ASPECT  OF THE UKRAINIAN TRANSCARPATHIAN PATOISES RESEARCH 

Scientific bulletin of Uzhhorod National University. Series: Philology.

      Issue 3 (43)

      UDC 811.161.2’282.2(477.87)

Abstract. The paper studies the place and importance of linguo-geography for dialectology and linguistic studies in general, as well as there has been made the first attempts to map the lexical-word-building phenomena of Ukrainian patoises of Transcarpathia using 51 subdialects.

Keywords: patoises, dialect, subdialects, Ukrainian patoises of Transcarpathia, linguo-geography, lexical-word-building maps.

The text of the paper should contain the following structural parts:

Setting the problem.

The analysis of the studies.

The aim of the article.

Methods and techniques of Уour research.

The account of the basic material.

Conclusions.

LITERATURE

1. Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 ‒ українська мова. Чернівці, 1992. 35 с.

2. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1. 632 с.

 1. Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97‒112.
 2. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 703 с.

REFERENCES

1. Buchko D.H. (1992)  Oikonimiia Pokuttia [Oikonomy of the Pokuttya]. PhD the author’s abstract: 10.02.01. Chernivtsi. 35 s. [in Ukrainian].

 1. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t.  [The etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 t.]. Kyiv: Naukova dumka, 1982, T. 1. 632 s. [in Ukrainian].
 2. Krytenko A. P. (1967) Semantychna struktura nazv koloriv v ukrainskiy movi [The semantic structure of colour names in Ukrainian]. Movoznavstvo. № 4. S. 97‒112 [in Ukrainian].
 3. Chuchka P.P. (2005) Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of the Transcarpathian Ukrainians: The historical-etymological Dictionary]. Lviv: Svit. 703 s. [in Ukrainian]. 

Положення про конфіденційність

 

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.