Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ»

   

  Статті публікуються українською, російською, словацькою, чеською, польською, англійською, німецькою мовами. Електронний варіант статті виконувати в редакторі Microsoft Word; файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту ‒14. Розмір полів: ліве ‒ 20 мм; праве ‒ 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; інтервал ‒ 1,5. Обсяг статті – 8‒12 сторінок (без анотацій, ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES).

 2. Перший рядок справа – ім’я та прізвище (курсивом).

  Назва статті через один інтервал – напівжирними літерами, без відступів та абзаців, відцентровано.

  УДК напівжирними літерами – у наступному рядку після назви статті.

  Нижче – анотація українською мовою та ключові слова. Анотація повинна бути виконана 14-м pt, шрифт Times New Rоman. Відстань між рядками ‒ 1,5 комп’ютерний інтервал, обсяг української анотації – 1800 знаків без проміжків (пробілів).  Якщо мова статті не українська, то додається анотація мовою статті – також 1800 знаків без проміжків (пробілів).

  Ключові слова (від п’яти до восьми) розміщуються після анотації.

 3. Покликання на літературу слід подавати у квадратних дужках, указуючи прізвище автора та рік праці, відділяючи номер сторінки комою, а наступне джерело – крапкою з комою [Жайворонок 2018, с. 36; Семашко 2007, с. 635].

  Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Відділяти нерозривним проміжком (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Проміжок) знаки і літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок від наступної цифри (Т. 5; Вип. 33; № 17; С. 28–30), загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (25 грн; 28 км; 55 тис.), ініціали та прізвище (І.І. Іваненко), скорочення після переліків (і т. ін.), перед іменами та прізвищами (п. Оксана, ім. О. Довженка), перед географічними назвами (м. Ужгород, с. Баранинці, р. Уж).

  Аналізовані одиниці – курсивом. Для цитування використовувати парні лапки – « ». Значення слова чи вислову в одинарних лапках – ‘ ’. Апостроф має виглядати так – ’.

  Бібліографічний список починається в наступному рядку після статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА (на сторінці ‒ зліва напівжирним шрифтом). Оформлення виконувати відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  Після списку використаних джерел і літератури подається REFERENCES.

  Транслітеровані покликання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт мовами, у яких використовуються не латинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані. У кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках.

  Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі за електронною адресою translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua/#lat/passport, російської мови – на сайті http://translit.ru/

  Мови, які передаються латиницею, транслітерувати не потрібно.

  Анотація та ключові слова англійською мовою розміщуються наприкінці публікації після REFERENCES. Обсяг цієї анотації 1800 знаків без проміжків (пробілів). У ній стисло викладається актуальність, мета, основні завдання, короткі результати і висновки.

  Ключові слова (від п’яти до восьми) розміщуються після анотації.

  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і покликань.

  Завершується стаття  інформацією про автора: ім’я,  прізвище, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повна назва), населений пункт, країна, номер ORCID.

  Приклад оформлення можна завантажити на офіційному сайті видання за покликанням: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

 4. Статті надсилати електронною поштою на адресу visnykfilfak.uzhnu@gmail.com

 5. Зразок оформлення статті:

  Олександр ПОПОВИЧ

   

  ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ЗАКАРПАТТЯ

   

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.

        Випуск 1 (43)

        УДК 811.161.2’282.2(477.87)

  Анотація. У статті з’ясовано місце та значення лінгвогеографії для діалектології та мовознавства в цілому, а також зроблено перші спроби картографування лексико-словотвірних явищ українських говорів Закарпаття на матеріалі 51 говірки. 

  Ключові слова: діалект, говір, говірка, українські говори Закарпаття, лінгвогеографія, лексико-словотвірні карти.

  Текст статті, який повинен містити такі структурні частини:

  Постановка проблеми.

  Аналіз досліджень.

  Мета статті, завдання.

  Методи та методика Вашого дослідження.

  Виклад основного матеріалу.

  Висновки.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 ‒ українська мова. Чернівці, 1992. 35 с.

  2. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1. 632 с.

  3. Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97‒112.

  4. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 703 с.

  REFERENCES

  1. Buchko D.H. (1992)  Oikonimiia Pokuttia [Oikonomy of the Pokuttya]. PhD the author’s abstract: 10.02.01. Chernivtsi. 35 s. [in Ukrainian].

  2. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t.  [The etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 t.]. Kyiv: Naukova dumka, 1982, T. 1. 632 s. [in Ukrainian].

  3. Krytenko A. P. (1967) Semantychna struktura nazv koloriv v ukrainskiy movi [The semantic structure of colour names in Ukrainian]. Movoznavstvo. № 4. S. 97‒112 [in Ukrainian].

  4. Chuchka P.P. (2005) Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of the Transcarpathian Ukrainians: The historical-etymological Dictionary]. Lviv: Svit. 703 s. [in Ukrainian]. 

  THE LINGUO-GEOGRAPHICAL ASPECT OF THE UKRAINIAN TRANSCARPATHIAN PATOISES RESEARCH

  Abstract.

  Keywords:

   

  Олександр Поповичкандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна;  https://orcid.org/0000__________

  Olexandr PopovychCandidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Uzhhorod National University,Uzhhorod, Ukraine; https://orcid.org/0000__________

 

Положення про конфіденційність

 

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.