DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).5-12

ЗАКАРПАТСЬКІ МІКРОТОПОНІМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА, МОТИВОВАНІ КОЛОРАТИВАМИ

Вероніка Баньоі

Анотація


У статті проаналізовано структурно­семантичні особливості колоративів у складі закарпатських мі­ кротопонімів басейну річки Ужа. Зʼясовано, що найбільшою продуктивністю характеризуються номени чорний, бі­ лий, червоний. Аналізовані лексеми, зберігаючи основне колірне значення, набувають оцінних конотацій, які виникли внаслідок образного сприймання світу.


Ключові слова


Мікротопонім; басейн річки Ужа; колоратив; структурно­семантичні особливості; семантичні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1996. 412 с.

Герасименко И.А. Семантическая характеристика цветообозначений серый, седой, сивый, сизый как составляющих фразеологических единиц. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 77‒80.

Герасименко І. Російські топоніми, структура яких пов’язана з основами назв­колоративів. Мовоз­ навчий вісник. 2010. Вип. 10. С. 66‒72.

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ: Логос, 2004. 284 с.

Довбня Л. Лексико­семантичні зміни прикметників на позначення назв основних кольорів в укра­ їнській та російській мовах. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. Випуск 35. С. 81‒87.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. С. 271‒272.

Іншаков А. Є. Кольоратив жовтий у староукраїнській мові (XI − XIII ст.). Філологічні студії. На- уковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2012. Вип. 7. С. 29‒34.

Іншаков А. Є. Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2013. Вип. 9. С. 188‒195.

Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов. Москва: REFL­book, 1994. 608 с.

Ковтун Л. Український колористичний код світотворення. Вісник Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка. Українознавство. Т. 13. 2009. С. 49‒ 52.

Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97 ‒ 112.

Марчук Л. М. Функціонування колірних лексем як ментальних феноменів світу емоцій людини. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Пробле­ ми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць. Київ: Вид­во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 12. C. 20 ‒ 23.

Мелько Х.Б. Колоративна композита в англійській та українській мовах: особливості номіна­ ції. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2015. №3. С. 153 ‒ 160.

Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу. Мова і культура. 2013. Вип. 16, т. 5. С. 121 ‒ 127.

Семашко Т.Ф. Лексико­семантичні значення фразеологізмів із прикметниковим компонентом зе­ лений. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника: Ювілейний випуск на по- шану 100-річчя від дня народження професора Івана Ковалика. Філологія. Випуск XV ‒ XVIII. Івано­Фран­ ківськ, 2007. С. 633 ‒ 636.

Семашко Т.Ф. Проблема визначення статусу кольоропозначень як лінгвістичних одиниць. Науко- вий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми гра­ матики і лексикології української мови: зб. наук. праць. Київ: Вид­во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 7. C. 352 ‒ 356.

Семашко Т.Ф. Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип.17. С. 14 ‒ 21.

Словник символів культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. Київ: Міленіум, 2002. 260 с.

Смаль О. Назви «кольорових» мікротопонімів Лівобережжя міста Києва. Вісник Прикарпатсько- го національного університету імені Василя Стефаника. Філологія XXIX-XXXI. Івано­Франківськ: Вид­во Прикарпатського національного ун­ту, 2011. С. 184 ‒ 187.

Сокіл Н. Вербалізатори кольору в мікротопонімах Бойківщини. Мовознавчий вісник. 2010. Вип. 10. С. 56 ‒ 58.

Яніцька Н.Р. Мікротопоніми центральних та східних районів Львівщини, мотивовані назвами ко­ льорів. Ономастичні науки. 2009. № 1(3). С. 42 ‒ 47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.