DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).33-37

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

Анастасія Вегеш

Анотація


Статтю присвячено дослідженню літературно­художніх антропонімів з національною та регіональ­ ною значущістю, що функціонують у романі Володимира Лиса «Століття Якова». Подається опис найменувань пер­ сонажів, визначається їх інформаційний потенціал, роль у сюжетному розгортанні. З’ясовано, що джерелом творення назв персонажів є традиційна українська антропонімія. Доведено, що літературно­художні антропоніми у романі від­значаються детальністю, кількісним та структурним багатством, а це проявляється у відтворенні типових загальнона­ціональних рис української антропонімії та її регіональних особливостей.

Ключові слова


Андронім; апелятив; літературно­художній антропонім; прізвисько; регіональні особливості; розмовний варіант

Повний текст:

PDF

Посилання


Белей Л. О. Функціонально­стилістичні можливості української літературно­художньої антропоні­ мії XIX – XX ст. Ужгород: Патент, 1995. 120 с.

Біленко Т. Г. Літературно­художня інтерпретація концепції людини й історії в романі Володимира Лиса «Століття Якова». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 32 (1). С. 8 ‒ 11. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32 (1_4)

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в художественной литературе. Літературна оно- мастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 205 – 220.

Карпенко Ю. Заглавия произведений В. П. Катаева (ономастические наблюдения). Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 259 – 266.

Лис В. С. Століття Якова : роман; передм. О. Забужко. 4­те вид., стер. Харків: Книжковий Клуб

«Клуб сімейного дозвілля», 2016. 240 с. : іл.

Магазаник Э. Б. Поэтика имен собственных в русской классической литературе. Имя и подтекст: дис. …канд. филол. наук. Самарканд, 1967. 219 с.

Трійняк І. І. Словник українських імен. К.: Довіра, 2005. 509 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.