DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).38-46

ПРО КОМПОНЕНТ-СИМВОЛ У МОВНИХ ОДИНИЦЯХ

Наталія Венжинович

Анотація


Стаття присвячена опису теоретичного підґрунтя для вивчення компонентів­символів у мовних оди­ницях. Актуальність дослідження зумовлена особливою значущістю назрілих проблем, що стосуються співвідношен­ня мови, мислення, пізнання й культури. У статті йдеться про те, що фразеологічні символи є невід’ємним складником символів культури, але в межах фразеологічних систем вони набувають специфічного навантаження. Унаслідок огляду теоретичного доробку відомих українських та зарубіжних учених авторка акцентує увагу на їхніх твердженнях про те, що специфіка фразеологічної символіки відзначається системністю, організована за принципом ієрархії, асиметрична щодо інших символічних систем в межах певної лінгвокультури

Ключові слова


Компонент-­символ; мовна одиниця; фразема; теоретичне підґрунтя; специфіка фразеологічної символіки; ментальні особливості етносу

Повний текст:

PDF

Посилання


Барвіна Н.О. Фразеологія в аспекті міжкультурної комунікації. Лінгвістика: зб. наук. пр. Лу­ ганськ: Вид­-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. № 2 (20). С. 95 – 98.

Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фра­ зеологізмів. К.: Наук. думка, 1989. 154 с.

Венжинович Н.Ф. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови. Укра- їнська мова, 2010. № 2. С. 33 – 43.

Гурбанська С.О. Лінгвокультурологічний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів ментальності. Філологічні студії, 2012. Вип. 8. С. 31 – 37.

Євграфова А. Українська фразеологія в аспекті національної ментальності. Вісник Львів. ун-ту. Серія філологія, 2004. Вип. 34. Ч. II. С. 359 – 365.

-

Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук. Мовознавство. 2004. № 5–6. С. 23 – 35.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник­довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.

Жайворонок В.В. Антологія знаків української етнокультури: словник­довідник. К.: Наукова думка, 2018. 760 с.

Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов: моногра­фія. Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. 416 с.

Калашник В.С. Людина та образ у світі мови: вибрані статті. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 368 с.

Кононенко В.І. Словесні символи в семантичній структурі фраземи. Мовознавство. 1991. № 6. С. 30 – 36.

Кононенко В.І. Мова у контексті культури: монографія. Київ – Івано­-Франківськ, 2008. 390 с.

Кононенко В.І. Символи української мови. 2­ге вид., доповн. і перероб. К.; Івано­Франківськ: Вид­во Прикарпат. нац. ун­ту ім. В. Стефаника, 2013. 440 с.

Котловський А.М. Національно­культурна особливість фразеологізмів: методика, форми, мі­ фологеми. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 217 – 219.

Левченко О.П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. 263 с.

Левченко О.П. Рослинна символіка у фразеологічних системах (лінгвокультурологічний ас­ пект). Од слова путь верстаючи й до слова..: збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. С. 552 – 566.

Лисиченко Л.А. Лексико­семантичний вимір мовної картини світу: монографія. Харків: Осно­ва, 2009. 191 с.

Мацьків П.В. Концептосфера БОГ в українському мовному просторі: монографія. К., Дрого­бич: Коло, 2007. 323 с.

Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. 2-­ге вид., стереотипне. Харків: Вища школа. Вид­во при Харк. ун­ті, 1982. 232 с.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 288 с.

Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень): монографія / НАН Украї­ ни, Ін­т української мови. К.; Сімферополь, 1997. 252 с.

Прилуцька А.Є., Корабльова В.М. Культурологія. Модульний курс: навч. посібник. Харків: Торсінг плюс, 2009. 288 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспек­ ти): монографія. К. Черкаси: Брама, 2004. 276 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля – К, 2006. 716 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Полтава: Довкілля – К, 2008. 712 с.

Скаб М.В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери: моно­графія. Чернівці: Рута, 2008. 560 с.

Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови: монографія. К.: Наукова думка, 1973. 280 c.

Словник символів / Потапенко О.І., Дмитренко М.К., Потапенко Г.І., Куйбіда В.В. та ін. К.: Редакція часопису «Народознавство», 1997. 156 с.

Супрун Л.В. Слова­символи: їх лінгвохарактеристика [Електронний ресурс]: Материалы тре­ тьей международной научно-­практической Интернет-­конференции «Наука в информационном про­странстве» ( 29 – 30 октября 2007 г.). URL: http://www.confcontact.com/2007nov.php

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Луганськ: Альма­матер, 2005. 400 с.

Українська етнолінгвістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.К. Барилова, К.Д. Глухов­ цева; Держ. закл. «Луган. нац, ун­т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид­во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 228 с.

Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), М.П. Зяблюк та ін. 2­-ге вид., випр. і доп. К.: Вид­во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2004. 824 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.