THE РECULIАRITIES ОF PHRASEOLOGICAL SIMILES IN ENGLISH AND UKRAINIAN LАNGUАGES

Автор(и)

  • Ніколетта Гутій магістрант кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного універ­ситету, Ужгород, Україна
  • Михайло Полюжин доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвіс­тики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).60-65

Ключові слова:

Фразеологія, фразеологізм, фразеологічні одиниці з компонентом порівняння, еквівалентність, трансформація

Анотація

Стаття присвячена вивченню фразеологічних одиниць із компонентом порівняння в англійській та українській мовах. Фразеологічні порівняння широко застосовуються в усному й писемному мовленні, хоч їхні струк­турно­семантичні особливості залишаються недостатньо вивченими. Дослідження компаративних зворотів було в колі зацікавлень багатьох дослідників. Проблема виділення стійких порівнянь із загального складу фразеологічного фонду вперше була розглянута у працях таких лінгвістів, як В.В. Виноградов, А.В. Кунін, А.Г. Назярян, І.І. Чернишова та ін., які у своїх концепціях відводять порівняльним фразеологізмам окреме місце.

Багато невирішених питань залишається в теорії та практиці перекладу цих одиниць із англійської українською мовою. У вітчизняній фразеології ще не досягнуто остаточного вирішення багатьох проблем, що й зумовило актуаль­ність роботи, тому необхідне подальше вивчення особливостей всіх типів фразеологічних одиниць.

Метою роботи є детальний аналіз компаративних фразеологічних одиниць і порівняння особливостей їх вико­ристання в англійській та українській мовах.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: дати визначення фразеологічним одиницям; розглянути різні класифікації фразеологізмів; з’ясувати мету використання фразеологізмів у різних мовах; відібрати певну кількість компаративних ідіом англійською мовою та проаналізувати їх; порівняти значення компаративних іді­ом в англійській та українській мовах.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом порівняння в англійській та українській мовах. Предметом роботи є особливості перекладу фразеологізмів із компонентом порівняння англійської та україн­ської мов.

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що результати, отримані в ході дослідження, можуть бути ви­ користані в теоретичному курсі лексикології, теорії та практики перекладу, на практичних заняттях із англійської мови на різних рівнях навчання. Результати дослідження спрямовані на покращення якості перекладів і запобігання непо­розумінь.

Посилання

Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М. Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. Вінниця: Нова Книга, 2008. 256 с.

Мізін К. І. Зіставна лінгвокультурологія (на матеріалі англійських, німецьких, українських і росій­ських усталених порівнянь). Кременчук: Щербатих О.В. [вид.], 2014. 163 с.

Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зі­ ставної лінгвокультурології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філ. наук. Київ, 2012. 32 с.

Bоgаcz А. Іdіоms, set­рhrаses, wоrd­grоuрs, рhrаseоlоgіcаl unіts: оn vаrіоus wауs оf аррrоаchіng the рrоblem оf Englіsh рhrаseоlоgу. Alloys Compd, 2011. 196 p.

Dynamic cultural influences on neural representations of the self / [J. Chiao, T. Harada, H. Komeda and other]. Journal of Cognitive Neuroscience. 2010. № 22. Р. 11.

Cowie А., Howarth Р. Phraseology – a Select Bibliography. International Journal of Lexicography. 1996.

№ 9. Р. 13.

Gläser R. The Stylistic Potential of Phraselological Units in the Light of Genre Analysis. Oxford: Clarendon Press, 1998. 200 p.

A Dictionary of Similes / W. F. Jenners. Little, Brown and Co. Boston, 1916. 514 p.

English­Ukrainian Phrase Book (Dictionary) / K. T. Barantsev. Radyanska Shkola Publishing House. Kiev, 1969. 1050 p.

English­Russian Phraseological Dictionary / A. V. Koonin. Vуscа Skоlа Рublіshers. Kіev, 2005. 622 p.

Оxfоrd Аdvаnced Leаrner’s Dіctіоnаrу / A. Hоrnbу. Оxfоrd Unіversіtу Рress. Оxfоrd, 2015. 1815 p.

British National Corpus [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.english­-corpora.org/bnc/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20