DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).66-70

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Оксана Ісаєва, Тетяна Назаренко-Крейн

Анотація


Лінгвісти нині приділяють багато уваги вивченню закономірностей творення термінів, їх структури та семантики, оскільки термінологічна система сфери медицини стрімко зростає. Медична термінологія вважається однією з найдавніших фахових термінологій і характеризується складною історією розвитку, тому для коректної стандартизації медичних термінів першочерговою передумовою є вивчення її історичних аспектів, поетапної асиміляції та функціонування у мові­-рецепієнті. Українська мова лише виступає мовою­рецепієнтом для медичних термінів, тобто послуговується лексемами англійської, латинської, грецької і французької мов, водночас англійська мова має статус мови-­продуцента. Англійськомовні терміни швидко інтегруються не лише в медичну термінологію, але й у терміно­системи суміжних галузей

Ключові слова


Медична термінологія; термін; терміносистема; українська мова; англійська мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Володина М.Н. Когнитивно­-информационная природа термина и терминологическая номинация. Дис. … док. филол. наук: 10.02.04 – германские языки. М., 1998. 345 с.

Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Наука, 1993. 309 с.

Даниленко В.П., Скворцов Л.И. Лингвистические проблемы упорядочения научно-­технической терминологии. Вопросы языкознания. М, 1981. Вып. 1. С. 7–16.

Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. Вопросы терминологии. М.: Из-д­во АН СССР, 1961. С. 46‒54.

Реформатский А.А. Мысли о терминологии. Современные проблемы русской терминологии. М.: Наука, 1986. С. 163‒198.

Симоненко Л.О. Термін у загальномовних словниках. Українська і слов’янська тлумачна та пере­кладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. К.; КММ, 2013. С. 218–225.

Стегніцька Л.В. Історія становлення медичної термінології [Електронний ресурс]. Режим доступу

: www.rusnauka.com/19_TSN_2014/Istoria/3_174070.doc.htm

Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: вопросы теории. М.: Либроком, 2009. Изд. 5-­е. 248 с.

Dictionary.com. Режим доступу: https://www.dictionary.com


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.