ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Автор(и)

  • Оксана Ісаєва кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна
  • Тетяна Назаренко-Крейн стaрший викладач кафедри латинської та іноземних мов Львівського на­ ціонального медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).66-70

Ключові слова:

Медична термінологія, термін, терміносистема, українська мова, англійська мова

Анотація

Лінгвісти нині приділяють багато уваги вивченню закономірностей творення термінів, їх структури та семантики, оскільки термінологічна система сфери медицини стрімко зростає. Медична термінологія вважається однією з найдавніших фахових термінологій і характеризується складною історією розвитку, тому для коректної стандартизації медичних термінів першочерговою передумовою є вивчення її історичних аспектів, поетапної асиміляції та функціонування у мові­-рецепієнті. Українська мова лише виступає мовою­рецепієнтом для медичних термінів, тобто послуговується лексемами англійської, латинської, грецької і французької мов, водночас англійська мова має статус мови-­продуцента. Англійськомовні терміни швидко інтегруються не лише в медичну термінологію, але й у терміно­системи суміжних галузей

Посилання

Володина М.Н. Когнитивно­-информационная природа термина и терминологическая номинация. Дис. … док. филол. наук: 10.02.04 – германские языки. М., 1998. 345 с.

Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Наука, 1993. 309 с.

Даниленко В.П., Скворцов Л.И. Лингвистические проблемы упорядочения научно-­технической терминологии. Вопросы языкознания. М, 1981. Вып. 1. С. 7–16.

Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. Вопросы терминологии. М.: Из-д­во АН СССР, 1961. С. 46‒54.

Реформатский А.А. Мысли о терминологии. Современные проблемы русской терминологии. М.: Наука, 1986. С. 163‒198.

Симоненко Л.О. Термін у загальномовних словниках. Українська і слов’янська тлумачна та пере­кладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. К.; КММ, 2013. С. 218–225.

Стегніцька Л.В. Історія становлення медичної термінології [Електронний ресурс]. Режим доступу

: www.rusnauka.com/19_TSN_2014/Istoria/3_174070.doc.htm

Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: вопросы теории. М.: Либроком, 2009. Изд. 5-­е. 248 с.

Dictionary.com. Режим доступу: https://www.dictionary.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20