DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).83-86

ПРО ФУНКЦІЇ УРБАНОНІМІВ

Оксана Негер

Анотація


У статті вперше подано детальний аналіз функцій урбанонімів; розглянуто наявні загальноприйняті концепції; з’ясовано специфіку функцій урбанонімів у контексті функціонування топонімів; виділено основні (номіна­тивну і характеристичну) та факультативні (ідеологічну й асоціативну) функції

Ключові слова


урбаноніми; функції урбанонімів; номінативна функція; характеристична функція; ідеологічна функція; асоціативна функція;

Повний текст:

PDF

Посилання


Беленькая В.Д. Топонимы в составе лексической системы языка. М.: Изд-­во МГУ, 1969. 168 c.

Карпенко Ю.А. О синхронической топонимике. Принципы топонимики. Под ред. В.А.Никонова и О.Н.Трубачева. М.: Наука, 1964. С. 45 – 86.

Карпенко Ю. О функциях собственных имен. Spoločenske fungovanie vlastnych mien: VII slovenska onomasticka konferencia (Zemplinska širava 20 ‒ 24 septembra 1976): Zbornik materialov. Bratislava: Veda, 1980. S. 9 – 16.

Лобода В.В. Вплив антропонімії і гідронімії на творення сучасної ойконімії Північного Причорномор’я. Питання ономастики Південної України. К.: Наукова думка, 1974. С. 07 – 112.

Ляшенко Р. Динаміка урбанонімів пізньозаселеного регіону України (на матеріалі Кіровоградщи ни). Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2003. С. 129 – 132.

Мезенко А. Урбанонимия Белоруссии: Автореф. дисс. докт. филол. наук. Минск, 1991. 35 с.

Морозова М.Н. Словообразовательные типы названий географических объектов Москвы (по данным справочника 1964 г. «Улицы Москвы»). Микротопонимия. Под ред. О.С. Ахмановой. М.: Изд-­во МГУ, 1967. С. 71–80.

Никонов В.А. Научное значение микротопонимии. Микротопонимия. Под ред. О.С. Ахманова. М.: Изд-­во МГУ, 1967. С. 5 – 14.

Першина Н.В. О путях формирования ойконимии Донбасса советского периода. Питання ономастики південної України. К.: Наукова думка, 1974. С. 122 – 124.

Разумов Р. Названия жилых комплексов — новая разновидность урбанонимов. Ономастика Поволжья: Матер. Х междунар. конф. Уфа, 12 ‒ 14 сент. 2006 г. Уфа: Из-д­во БГПУ, 2006. С. 160 ‒ 163.

Разумов Р. Система урбанонимов русского провинциального города конца XVIII ‒ ХХ веков (на примере Костромы, Рыбинска и Ярославля). Автореф. дис…. канд. филол. наук. Ярославль, 2003. 19 с.

Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Ужгород: Ґражда, 2007. 124 с.

Теория и методика ономастических исследований. Под ред. А.П. Непокупного. М.: Наука, 1986. 256 c.

Imrichova M. Structurne typy nazvov ulic a ich vhodnost’ na komunikaciu (na materiali z Presova). Urbanonyma v kontexte historie a sučasnosti. Mater. z onomast. kolokvia (Banska Bystrica 3 – 5 septembra 1996). Bratislava; Banska Bystrica, 1996. S. 106 – 109.

Urbanonyma v kontexte historie a sučasnosti. Mater. z onomast. kolokvia (Banska Bystrica 3 – 5 septembra 1996). Bratislava; Banska Bystrica, 1996. 285 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.