DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).87-90

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТИПИ КОНЦЕПТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Євген Панін

Анотація


Розв’язання назрілих проблем класифікації та структуризації знань знаходиться в центрі уваги сучас­них вітчизняних і зарубіжних дослідників. Мета статті полягає у виявленні й описі типів концептів в англійській мові на основі наявних лексико­-семантичних класифікацій. Застосовано лінгвокультурогічний та лінгвокогнітивний підходи до проведення наукового аналізу концептів в обраній галузі дослідження. Зроблено висновок про те, що перелік типів концептів не є вичерпним і може бути доповнений у процесі подальшого використання лінгвоконцептуального аналізу фразем.

Ключові слова


концепт; типи концептів; лексичні типи концептів; фразеологічні типи концептів; когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологічний аналіз концептів

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н.Ф. Методологические основания исследования проблемы вербализации концепта. Вестник ВГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2004. № 2. С. 60 – 66.

Арутюнова Н.Д. Логический анализ языка: ментальные действия М.: Наука, 1993. 356 с.

Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-­фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Дисс. доктора филол. наук. Воронеж, 1997. 329 с.

Баранцев К.Т. Англо­-український фразеологічний словник. 2­ге вид., випр. К.: Т-­во «Знання», КОО, 2005. 1056 с.

Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терми­нов. Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М.: Из-д­во Моск. ун­та, 1996. 246 с.

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. К.: Знання, 2004. 326 с.

Полюжин М.М. Основоположні поняття лінгвоконцептології у сфері взаємозв’язку мови й культури. Проблеми романо-германської філології: зб. наук. праць. 2012. С. 5–16.

Полюжин М.М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015, № 4. С. 212–222.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: «Восток Запад», 2007. 314 с.

Словник української мови: в 11 т. / ред. кол.: І.К. Білодід (гол.), А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк та ін. К.: Наук. думка, 1971. Т. II. 550 с.; Т. VIII. 927 с.

Gorer J. Exploring English Character. New York: Criterion books, 1955. 328 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.