МОВНИЙ ПСИХОСВІТ ПРОГРАНОЇ БИТВИ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «БИТВА»)

Автор(и)

  • Віталія Папіш кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського на­ціонального університету, Ужгород, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).91-95

Ключові слова:

психолінгвістика, Ольга Кобилянська, депресія, психоаналіз, «Битва», .

Анотація

Стаття написана у психолінгвістичному ключі й спрямована на аналіз прихованих психологічних рис у художньому мовленні. Детально представлено мовні засоби реалізації авторської депресії на матеріалі новели О. Ко­ билянської «Битва» (1896 р.). Встановлено кореляційні зв’язки між лінгвістичними та психологічними параметрами творчої особистості. Основні висновки зводяться до того, що художнє мовлення – явище не тільки художнє, але й психологічне.

Посилання

Бідюк О.В. Новітня методологія дослідження художнього тексту: прикладні аспекти психоаналізу. Питання літературознавства. 2007. Вип. 74. С. 309 – 316. URL: http:// nbuv.gov.ua/ UJRN/PI_2017_74_38

Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. М.: Тривола, 2000. 248 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pedlib.ru/Books/3/0476/376259.shtml

Винокур Г.О. О языке художественной литературы: [учеб. пособие для филол. спец. вузов] / сост. Т. Г. Винокур; предисл. В. П. Григорьева. М.: Высшая школа, 1991. 448 с.

Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської. К.: Критика, 2002. 272 с.

Зборовська Н. В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: монографія. К.: Академвидав, 2006. 504 с.

Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. Л.: Медицина. 1982. 827 с.

Кобилянська О. Битва. 20 с. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=2458

Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия. Перевод с франц. М.: Когито-­Центр, 2010. 276 с.

Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ ­ початку ХХ ст.: проблеми естетики і поетики: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук за спец. 10.01.01. ­ українська літе­ратура і 10.01.06. ­ теорія літератури. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Київ, 2004. 32 с.

Леонгард К. Акцентуированные личности. Ростов н/Д : Феникс, 2000. 544 с.

Мак­-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. 480 с.

Психологічна енциклопедія / [авт. ­ упоряд. О. М. Степанов]. К.: Академвидав, 2006. 424 с.

СУМ: Словник української мови: в 11 т. К.: Наук. думка, 1970 ‒ 1980. Т. 1 – 11.

Фрейд З. Печаль и меланхолия [Электронный ресурс]. URL: http://royallib.com/book/freyd_zigmund/ pechal_i_melanholiya.html

Яструбецька Г. Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели «Битва»). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2011. Вип. 16. С. 351–353. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_84.

Schwartz H. A., Eichstaedt J. C., Kern M.L., Dziurzynski L., Ramones S.M., Agrawal M., & Ungar L. H. (2013). Personality, gender, and age in the language of social media: The Open ­Vocabulary Approach. PloS ONE, Vol. 8(9), 773 – 791.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20