DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).100-105

КОНЦЕПТ І ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Михайло Полюжин

Анотація


У статті йдеться про результати дослідження особливостей фразеологічної номінації з урахуванням зміни парадигми гуманітарного знання, в основі якої простежується розвиток когнітології та її самостійного відга­луження − когнітивної лінгвістики, а ключові позиції пов᾽язані з теорією інформації та її опрацюванням людиною за допомогою різних способів. Когнітивна лінгвістика оперує особливими за своєю природою одиницями, що є провідниками різноманітної інформації, до яких належать концепти і фразеологічні одиниці, які повністю або частково матеріалізуються в мові для потреб групової та індивідуальної номінації. У статті також продемонстровано, що концепт і значення не є взаємно однозначними відповідниками. Концепт – це відносно стабільний і усталений зліпок із об᾽єкта дійсності. Він пов᾽язаний із навколишнім світом більш безпосередньо, ніж значення. На відміну від нього, слово своїм значенням є завжди лише частиною концепту. Проте отримати доступ до концепту найкраще через мовні засоби, серед яких виділяються фраземи, особливості опису лінгвокультурологічної номінації яких покладені в основу викладеного змісту статті.


Ключові слова


концепт; фразема; номінація; внутрішня форма; когнітивна лінгвістика; лінгвокультурологія;

Повний текст:

PDF

Посилання


Аскольдов А.С. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. C. 267 − 279.

Бабкин А.М. Русская фразеология: её развитие и источники. Л.: Наука, 1970. 317 с.

Бондаренко Е.В., Мартынюк А.П., Фролова И.Е., Шевченко И.С. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно­коммуникативного анализа языка. Харьков: Издательский центр ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. 246 с.

Венжинович Н.Ф. Фраземіка української літературної мови: когнітивний та лінгвокультурологіч­ний аспекти: автореф. дис. доктора філол. наук: 10.02.01 – українська мова. Київ, 2018. 43 с.

Карасик В.Н. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с.

Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культуры. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 456 c.

Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терми­нов. М.: МГУ, 1996. 245 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. М.: Языки славянской культуры, 2004. 555 с.

Кунин А.В. Внутренняя форма фразеологической одиницы. Слово в грамматике и словаре. М.: На­ ука, 1984. С. 183 − 188.

Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: ACADEMIA, 1997. C. 280 − 287.

Маслова В.А. Лингвокультурология. 2-­е изд. М.: ACADEMIA, 2004. 204 с.

Полюжин М.М. Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості. Проблеми романо-германської філології: зб. наук. праць. Ужгород: Поліграфоцентр «Ліра», 2005. С. 5 − 19.

Полюжин М.М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. 2015, № 4. С. 212 − 222.

Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж: ВГУ, 1999. 126 с.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа. «Языки русской культуры», 1996. 284 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.