DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).157-166

УКРАЇНСЬКА ПРЕСА РУМУНІЇ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Юрій Бідзіля

Анотація


У статті з’ясовано особливості суспільно­-історичних умов розвитку українськомовної преси в Румунії, проаналізовано основні проблеми сучасного функціонування цієї періодики  та окреслено можливі перспективи її розвитку.


Ключові слова


преса; медіа; етнічна спільнота; інформаційний простір; етнічна періодика; міжкультурна кому­нікація; асиміляція;

Повний текст:

PDF

Посилання


Аза Л. О. Українці Румунії: сучасний стан та перспективи етнокультурного розвитку. К.: Соціс; Рівне: Ліста, 1999. 88 с.

Аппатов С. Українсько-­румунські відносини: історія та сучасність. Український історичний журнал. 1998. № 3. С. 26.

Брутер В. И. Украинцы Южной Буковины: проблемы и перспективы / Сборник научных конфе­ренций «Трансграничное сотрудничество Украины, Молдовы и Румынии». 2000. Сентябрь­октябрь. URL:: http://www.igpi.ru/info/people/bruter/1086170286.html.

Бідзіля Ю. М. Особливості розвитку україномовної преси в Угорщині та Румунії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород. 2005. Вип. 9. С. 384 – 389.

Волощук Ю. І. Проблематика періодики української національної меншини в Румунії. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 22: Політичні науки та методика викладання суспільно-політичних дисциплін. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. Вип. 16. С. 82 – 86.

Договірно-­правова база між Україною та Румунією. URL: http://romania.mfa.gov.ua/ua/ukraine­ro/ legal­acts.

Мельничук І. Проблема паспортизації Румунією українського населення: сучасні реалії та можливі наслідки розвитку подій. Інтернет-видання «Закарпаття-онлайн». URL: http://zakarpattya.net.ua/ ukr­news­70469­Problema­pasportyzatsiiRumuniieiu­ukrainskoho­naselennia:­suchasni­realii­ta­mozhlyvi­ naslidkyrozvytku­podii/.

Мюллер Г. Сущность Секуритатею. Интернет-издания «Русский журнал». 12.10.2009.URL: http:// www.russ.ru/pole/Suschnost­Sekuritate.

Попович М. А. Україна – Угорщина: співпраця на рівні міністерств і регіонів. Календар українців Угорщини на 2000 рік. Ужгород: Мистецька лінія, 2000. С. 76 – 77.

Рендюк Т. Г. Українці Румунії: національно­-культурне життя та взаємовідносини з владою. К.: Інс-­т історії України НАН України, 2010. 150 с.

Самсоненко Л. Ким вважають себе українці в Румунії. Урядовий кур’єр. 1999. 23 берез.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [кол. моногр.]

/ за ред. Ф. Рудича. К.: МАУП, 2002. 488 с.

Шама О. История жизни и смерти «полноводного Дуная» – румынского диктатора Николе Чаушеску. Сайт журнала «Новое время». 24.02.2015. URL: http://nv.ua/publications/­istoriya­zhizni­i­smerti­ polnovodnogo­dunayarumynskogo­diktatora­nikolae­chaushesku­­35987.html.

Шейчук А. Українці Південної Буковини: «quovadis?». Наша думка. 2006. № 1(2). С. 3 – 5.

Constituţia România (Конституція Румунії). URL: http://www.constitutiaromaniei.ro/.

Deletant D. Romania 1948 ‒ 1989: A Historical Over view. Cold War International History Project. URL: http://www.php.isn.ethz.ch/collections/coll_romania/introduction.cfmRomania,%2019481989:%20A%20 Historical%20Overview%20by%20Dennis%20Deletant.

Reguş C. Şcola ucraine ană învătatorii, cărtile (Українська школа, викладачі, книги). Curierul ucrainean. 1995. № 14 –15. Р. 4 – 5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.