DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41).174-180

ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКО- ТА НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Галина Хант, Карина Разумна

Анотація


У статті розглянуто поняття дискурс у порівнянні з поняттям текст, узагальнено тлумачення публі­цистичного дискурсу, який нині є одним із найбільш поширених видів дискурсу. Особливу увагу приділено виокрем­ленню лексичних та стилістичних особливостей англійсько-­ та німецькомовного публіцистичного дискурсу на матері­алі сучасних медіатекстів. Для публіцистичних текстів характерне використання національно маркованої і розмовної лексики, уживання ідіом, метафор, образних висловлювань тощо.

Ключові слова


публіцистичний дискурс; текст; національно маркована лексика; метафора; лексичні особливос­ті; стилістичні особливості; розмовна лексика;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: Академія, 2004. 344 с.

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній художній прозі. Київ: Грамота, 2004. 304 с.

Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції. URL: http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/ novitfilolog/21/7.pdf (дата звернення: 14.04.2019).

Загнітко А. П. Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис. Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. 2007. Т. 16. С. 5 ‒ 19.

Каменева В. А. Лингвокогнитивные средства выражения идеологической природы публицистичес­кого дискурса (на материале американской прессы): автореф. дисс. на соискание науч. степени д­ра филол. наук : 10.02.19 «Теория языка». Кемерово, 2007. 42 c.

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. Ярцева В. Н. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 672 с.

Новохачева Н. Ю. Стилистический прием литературной аллюзии в газетно-­публицистическом дискурсе конца ХХ – начала XXI веков: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 «Русский язык». Ставрополь, 2005. 31 с.

Пташник М. И. Система реноминативных приемов в современном публицистическом дискурсе (на материале русского, английского, и испанского языков): автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук: 10.02.19 «Теория языка». Ростов-­на-­Дону, 2010. 23 с.

Рум А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. 3­е изд., стереотип. Москва : Рус яз., 2002. 560 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: монографія. Київ, 2002. 392 с.

Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание : электронный учебник. URL: http://lingvolah. chat.ru/library/susov.htm (дата звернення: 18.02.2019).

Baden-­Powell’s introduction to Scouting for Boys. The Guardian : веб­-сайт. URL: https://www. theguardian.com/books/2013/jul/31/baden­powell­scouts­for­boys (дата звернення: 16.11.2018).

Culture secretary Jeremy Wright reveals his love of Lego. The Guardian: веб­-сайт. URL: https://www. theguardian.com/politics/2018/nov/09/culture­secretary­jeremy­wright­reveals­his­love­of­lego (дата звернен­ ня: 18.11.2018).

Der perfekte Pirat. Welt: веб­-сайт. URL: https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article106238237/ Der­perfekte­Pirat.html (дата звернення: 24.04.2019).

Die Irrationalität der Impf­Gegner. Welt: ве-б­сайт. URL: https://www.welt.de/debatte/kommentare/ article117689049/Die­Irrationalitaet­der­Impf­Gegner.html (дата звернення: 21.04.2019).

Die Ölpest und die hilflose US­Regierung. Welt: веб-­сайт. URL: https://www.welt.de/debatte/ article7767922/Die­Oelpest­und­die­hilflose­US­Regierung.html (дата звернення: 21.04.2019).

Die Slowakei hat keine Angst vor «Großdeutschland». Welt : веб­сайт. URL: https://www.welt.de/ debatte/kommentare/article117579682/Die­Slowakei­hat­keine­Angst­vor­Grossdeutschland.html (дата звернен­ ня: 24.04.2019).

Duden Wörterbuch. Duden: веб-­сайт. URL: https://www.duden.de/ (дата звернення: 09.05.2019).

In search of a fairer system of taxation. The Guardian: веб­-сайт. URL: https://www.theguardian.com/ politics/2018/nov/08/in­search­of­a­fairer­system­of­taxation (дата звернення: 18.11.2018).

Keine Angst vor Berlin. Welt: веб-­сайт. URL: https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/ article117588305/Keine­Angst­vor­Berlin.html (дата звернення: 30.04.2019).

Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners (6th edition). Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2014. 2161 p.

Obamas Golfkrieg. Welt: веб­-сайт. URL: https://www.welt.de/welt_print/debatte/article7771907/ Obamas­Golfkrieg.html (дата звернення: 30.04.2019).

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (9th edition). Oxford: Oxford University Press, 2015. 1820 p.

Recipe swap: share your elevenses recipes. The Guardian : веб-сайт. URL: https://www.theguardian. com/lifeandstyle/2016/oct/05/recipe­swap­share­your­elevenses­recipes (дата звернення: 25.11.2018).

Rom muss sich erklären. Weltї: веб­-сайт. URL: https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/ article117487807/Rom­muss­sich­erklaeren.html?wtrid=amp.article.free.comments.button.more (дата звернен­ня: 25.04.2019)

Wer keine Populisten will, muss die Probleme lösen. Welt : веб-­сайт. URL: https://www.welt.de/debatte/ kommentare/plus175290159/Ungarn­Co­Wer­keine­Populisten­will­muss­die­Probleme­loesen.html (дата звер­нення: 25.04.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.