ФРАЗЕМИ З КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ У ТВОРАХ М. МАТІОС ТА В. ШКЛЯРА

Автор(и)

  • Наталія Венжинович доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).13-21

Ключові слова:

фразема, фразеологічна одиниця, компонент-соматизм, ментальні риси українців, Марія Матіос, Василь Шкляр,

Анотація

Стаття присвячена опису фразем із компонентами-соматизмами у творах Марії Матіос та Василя Шкляра. Такі фразеологічні одиниці, зафіксовані у творах відомих майстрів художнього слова, є яскравими репрезентантами ментальних рис українців. Унаслідок проведеного дослідження авторка доходить висновку про те, що описані фраземи слугують відтворенню зовнішності, рис характеру, поведінки літературних героїв, творенню образів загалом, сюжету творів, а також опису навколишнього середовища.

Посилання

Білоноженко В.М. та ін. Фразеологічний словник української мови. Київ: Наукова думка, 1993. 984 с.

Важеніна О., Куцева А. Фразеологізми з соматичним компонентом: семантичний та етнокультурологічний аспекти. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. Т. 28. C. 23–34.

Венжинович Н.Ф. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови. Українська мова, 2010. № 2. С. 33–43.

Войтович В. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664 с.

Галинська О.М. Особливості мотивації лінгвокультурної інформації інтертекстуальних фразеологізмів в українській і англійській мовах. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки, 2013. Книга 4. С. 140–144.

Гурбанська С.О. Лінгвокультурологічний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів ментальності. Філологічні студії, 2012. Вип. 8. С. 31–37.

Євтушина Т. Фразеологізми як репрезентанти ментальної діяльності людини у мовній картині світу Марії Матіос. Лiнгвiстичнi студiї: зб. наук. праць. Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П. Загнітко. Донецьк: ДонНУ, 2012. Вип. 21. С. 106–110.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Жайворонок В.В. Антологія знаків української етнокультури: словник-довідник. Київ: Наукова думка, 2018. 760 с.

Жарікова Ю.В. Семантичний аналіз фразеологізмів-соматизмів (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов). Studia Linguistica, 2010. Випуск 4. C. 516–519.

Калашник В.С. Людина та образ у світі мови: вибрані статті. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 368 с.

Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры: монография. Изд. 2-е. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 456 с.

Коловоротна Н.Д. Фразеологія мовчання в сучасній українській мові: етнокультурний і семантичний аспекти. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2013. Вип. 36. С. 27–33.

Кононенко В.І. Мова у контексті культури: монографія. Київ – Івано-Франківськ, 2008. 390 с.

Кононенко В.І. Символи української мови. 2-ге вид., доповн. і перероб. Київ; Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. 440 с.

Котловський А.М. Національно-культурна особливість фразеологізмів: методика, форми, міфологеми. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 217–219.

Левченко О.П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія. Львів: ЛРІ- ДУ НАДУ, 2005. 263 с.

Матіос Марія. Вибране. Львів: ЛА «Піраміда», 2010. 424 с.

Мокиенко В.М. Национально-культурный и когнитивный аспекты фразеологической номинации: общее и различное. Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Национально-культурный и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации» (Кострома, 22–24 марта 2012 г.) / под науч. ред. А. М. Мелерович. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2012. С. 9–13.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Скоробагатько Н.О. Фразеологічна соматика в дзеркалі архетипних уявлень людини. Лiнгвiстика: зб. наук. праць. Луганський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. Ужченко В.Д. Луганськ: Альма-матер, 2008. № 1 (13). С. 151–156.

Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. Київ: Наукова думка, 1973. 280 c.

Словник української мови: В 11 т. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

Стрілець Н.Я. Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 – романські мови. Київ, 2003. 17 с.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998. 224 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Луганськ: Альма-матер, 2005. 400 с.

Шкляр В.М. Ностальгія: роман. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014а. 256 с.

Шкляр В.М. Тінь сови: роман. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014б. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20