АНГЛОМОВНИЙ ПРОСТІР ЯК ЛОКУС ІДІОМАТИКИ

Автор(и)

  • Юрій Ковалюк кандидат філологічних наук, докторант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).45-49

Ключові слова:

ідіоматика, англомовний простір, теорія концептуальної інтеграції, метафора, аналогія,

Анотація

У статті з’ясовано питання поєднання теорій англомовного простору та концептуальної інтеграції в дослідженні англійської ідіоматики, запропоновано модель концептуального аналізу ідіоматики в національних варіантах англійської мови.

Посилання

Андреєва І. О. Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації простору засобами англійської фразе- ології : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Одеса: Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2007. 20 с.

Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы). Известия Академии Наук. Серия Литературы и языка. Москва, 1997. Т. 56. № 3. С. 22–31.

Фещенко Ю. В. Ідіоматичний простір “homosocialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ: Київ- ський національний лінгвістичний університет, 2007. 20 с.

Філософський енциклопедичний словник / [Е.К. Бистрицький, М.О. Булатов, А.Т. Ішмуратов та ін.]; Голова редколегії В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Черданцева И. В. Иронический метод философствования и его реализация в концепте «я-философ-ироник»): автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра. филос. наук: спец. 09.00.01 «Онтология и теория познания». Тюмень, 2009. 50 с.

BNC: [Електронний ресурс]: текстова база даних The British National Corpus. Режим доступу: // http://www.natcorp.ox.ac.uk/BNCBritish National Corpus.

Fauconnier G. Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language. New York: Cambridge University Press, 1994. 238 p.

Fauconnier G. Conceptual Integration Networks. The Cognitive Linguistics Reader / ed. by Evans V., Bergen B.K.and Zinken J. 2007. London: Equinox.P. 360–419.

Kachru B. The Other Tongue: English across cultures. Illinois: University of Illinois Press, 1992. 384 p.

Krieken van K., Sanders J. Smoothly moving through Mental Spaces: Linguistic patterns of viewpoint transfer in news narratives. Cognitive Linguistics, 2019. 30(3). P. 499–529.

Omazic M. Introduction: WHY, WHAT and HOW in phraseology. Jezikoslovlje 6.1, 2005. P. 1–5.

A Glossary of Cognitive Linguistics. Ed. by V. Evans. Edinburgh University Press, 2007. 256 p.

Zima E., Brône G. Cognitive Linguistics and interactional discourse: time to enter into dialogue. Language and Cognition, 2015. 7 (4). P. 485 – 498.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20