ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ЯК РОЗДІЛУ МОВОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • Іван Полюжин аспірант кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).86-90

Ключові слова:

фразеологія, фраза, фразеологічна одиниця, галузь лінгвістики, функціональні аспекти, номінативні мовні одиниці,

Анотація

У статті йдеться про особливості періодизації у вивченні фразеології як розділу мовознавства, що має порівняно нетривалу історію з 40-х років минулого століття. Автор описує три періоди такого вивчення: класичний, посткласичний і когнітивний. Перший «класичний» період (40-і – середина 70-х років минулого століття) характеризувався намаганням обґрунтувати місце фразеології на основі рівневої стратифікації її одиниць або описати її корпус як низку фразеологічних підсистем мови, з яких найбільш чітко окресленим виявився корпус ядра фразем-ідіом. Із другої половини 70-х до початку 80-х років ХХ ст. фразеологічні дослідження були спрямовані на вивчення змістової та функційної сторін фразем. Новий ракурс розгляду фразеологічного значення, який уперше дав про себе знати в кінці минулого – на початку ХХІ ст., – когнітивний. Його науковий апарат використовується у створенні методики дослідження функційно-когнітивних можливостей фразеологічних одиниць у різних мовах.

Посилання

Балли Ш. Французская стилистика. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1961. 394 с.

Баран Я.А., Зимомря М.І., Білоус О.М., Зимомря І.М. Фразеологія: Знакові величини. Вінниця: Нова книга, 2008. 255 с.

Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова. Избранные труды. Лексикология и лексикография. Москва: Русский язык, 1977. 379 с.

Бацевич Ф.Г. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: «Академія», 2004. 344 с.

Денисюк В.В. Фразотвірна концепція О.О. Потебні і проблеми фразотворення. Мовознавство. 2015. № 6. С. 52–65.

Єрмоленко С.С. Про взаємовідношення лексичної та фразеологічної семантики. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, пратика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12–13 травня 2011 р.) / відпов. ред. к. філол. н. І.С. Гнатюк. Київ, 2011. С. 130–137.

Жайворонок В.В. Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні. Мовознавство. 2012. № 2. С. 58–64.

Жайворонок В.В. Антологія знаків української етнокультури: словник-довідник. Київ: Наукова думка, 2018. 760 с.

Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов: монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. 416 с.

Жуйкова М.В. Образна основа фразеологізмів і фреймове моделювання. Материалы Междунар. науч. конф. «Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Гомель, 28 – 29 ноября 2011 г.).: сб. науч. статей. М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им.Ф.Скорины. редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011 г. Вып. 2. С. 22–26.

Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. Москва: Просвещение, 1978. 286 с.

Кожуховська Л. Системні класифікації фразеологічних одиниць в україністиці. Мовознавчі студії. Вип.2: Фразеологізм і слово у тексті і в словнику (За матеріалами Всеукр. наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження проф. Мар’яна Демського) (Дрогобич, 4–5 лютого 2010 р.) / Упоряд.: К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків, М. Стецик, М. Яким, Я. Яремко, Л. Баранська. Дрогобич: Посвіт, 2010. Вип.2. С. 192–198.

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Москва: Высшая школа, 1996. 381 с.

Лисиченко Л.А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу: монографія. Харків: Основа, 2009. 191 с.

Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ: Академія, 2012. 288 с.

Мокиенко В.М. Славянская фразеология. Москва: Высшая школа, 1989. 287 с.

Прадід Ю. Розвиток фразеологічної науки в Україні (ІІ пол. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Матеріали Міжнар. наук. конф. «Фразеологія і мовна гра» (Сімферополь, 10 – 14 вересня 2012 р.). Учені записки Тав- рійського національного університету імені В.І. Вернадського. Наук. журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2012. Т. 25 (64). № 3 (2). С. 10–40.

Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. Москва: Высшая школа, 1980. 143 с.

Савченко Л.В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти: монографія. Сімферополь: Доля, 2013. 600 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): монографія. Київ – Черкаси: Брама, 2004. 276 с.

Солодуб Ю.П. Русская фразеология как обьект сопоставительного структурно-типологического исследования. Дис. д-ра филол. наук. Москва, 1985. 286 с.

Солодухо Э.М. Теория фразеологического сближения (на материале языков славянской, германской и романской групы). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. 294 с.

Ройзензон Л.И. Русская фразеология. Самарканд: Изд-во Самарканд. гос. ун-та им. А. Навои, 1977. 119 с.

Телия В.Н. Фразеологизм. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 559.

Ужченко В.Д. Історико-лінгвістичний аспект формування української фразеології: автореф. дис.… доктора філол. наук: спец. 10.02.01. Дніпропетровськ, 1994. 34 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20