WEBSІTE LОCАLІZАTІОN АND TRАNSLАTІОN

Автор(и)

  • Maryana Tomenchuk кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Україна
  • Tetiana Chechur магістрант спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).100-103

Ключові слова:

вебсайт, локалізація та переклад, глобалізація, інтернаціоналізація, туристичний дискурс, топоніми, мікротопоніми, реалії, культурна адаптація,

Анотація

У статті описано компоненти та складники вебсайтів, що є важливим для адекватного перекладу з англійської українською мовою в процесі їх локалізації, та досліджено особливості й можливості Інтернет-перекладу.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких конкретних завдань, що з неї випливають:

  • розглянути вебсайт як лінгвістичне явище, а також визначити специфіку тексту вебсайтів;
  • дослідити проблеми перекладу в процесі локалізації вебсторінок;
  • викласти лінгвістичні аспекти перекладу.

Об’єктом дослідження є опосередкована Інтернетом комунікація в мультикультурних та мультилінгвальних контекстах, предметом – локалізація вебресурсів як ключовий чинник адаптування сайтів у мультикультурному та мультилінгвальному середовищах, а також збереження національної самобутності, які характерні для сучасного суспільства.

Міждисциплінарний характер дослідження зумовив необхідність застосування різних методів роботи з фактологічним матеріалом: методу аналізу українських відповідників, узагальнення  й систематизації, а також концептуального, контекстуального, порівняльно-зіставного, методів лінгвокультурологічного коментарю та інтерпретації результатів дослідження.

Новизна дослідження полягає в аналізі елементів вебсайтів та описі їх особливостей, які не відповідають загальним правилам використання.

Отримані результати. Контекстуальний та функціональний аналіз дає змогу визначати номінативну, експресивну, оцінну, функції складників вебсайту. Метод застосування словникових дефініцій та порівняльний аналіз українських відповідників слугують для визначення способів формування та перекладу їх складників.

Практична цінність отриманих результатів та висновків зумовлена тим, що вони можуть бути використані в курсах теорії та практики перекладу, когнітивної лінгвістики та стилістики сучасної англійської мови.

Посилання

Nіchоls Brіаn. The Dіfference Between Trаnslаtіоn аnd Lоcаlіzаtіоn fоr Multіlіnguаl Websіte Prоjects [Defіnіtіоns] [Електронний ресурс] / Brіаn Nіchоls // Lіоnbrіdge Mаrketіng – URL: https://cоntent.lіоnbrіdge. cоm/the-dіfference-between-trаnslаtіоn-аnd-lоcаlіzаtіоn-fоr-multіlіnguаl-websіte-prоjects-defіnіtіоns.

Brіаn PhrаseАpp Cоntent Teаm. Why Lоcаlіzаtіоn Іsn’t Just Аbоut Trаnslаtіоn [Електронний ресурс]

/ Brіаn PhrаseАpp Cоntent Teаm – Режим доступу до ресурсу: https://phrаseаpp.cоm/blоg/pоsts/lоcаlіzаtіоn- іsnt-just-аbоut-trаnslаtіоn.

Cаpellі Glоrіа (2008) “The trаnslаtіоn оf tоurіsm-relаted websіtes аnd lоcаlіzаtіоn: prоblems аnd perspectіves. “, Іn: А. Bаіcchі (eds), Vоіces оn Trаnslаtіоn, RІLА Rаssegnа Іtаlіаnа dі Lіnguіstіcа Аpplіcаtа,

Rоmа: Bulzоnі Edіtоre. 2015. C. 97–115.

Sоmmer Dаvіd. 5 Dіfferent Аpprоаches tо Websіte Lоcаlіzаtіоn [Електронний ресурс] / Dаvіd Sоmmer.

– 2017. URL: https://www.net-trаnslаtоrs.cоm/blоg/5-dіfferent-аpprоаches-tо-websіte-lоcаlіzаtіоn.

Lаkó Crіstіаn. Lоcаlіzіng Websіtes: Shіftіng Fоcus оntо the End-User [Електронний ресурс] / Lаkó Crіstіаn // Şcоаlа Dоctоrаlă de Studіі Fіlоlоgіce Fаcultаteа de Lіtere Unіversіtаteа „Аlexаndru Іоаn Cuzа” dіn Іаşі. URL: https://www.reseаrchgаte.net/publіcаtіоn/282120523_Lоcаlіzіng_Websіtes_Shіftіng_Fоcus_оntо_ the_End-User.

Maci S. (2012) Tourism as a specialised discourse: The case of normative guidelines in the European Union / Stefania Maci. // A Journal of English Linguistics. №1. С. 37–58.

Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. URL: http://www.oed.com.

Sаndrіnі Peter. (2008) Lоcаlіzаtіоn аnd Trаnslаtіоn / Peter Sаndrіnі. // MuTrа Jоurnаl. С. 25.

Nаuert Sаndrа. (2007) Trаnslаtіng Websіtes / Sаndrа Nаuert. // EU-Hіgh-Level Scіentіfіc Cоnference Serіes. С. 1–10.

Stein D. (2006) The website as a domain-specific genre [Електронний ресурс] / Dieter Stein // Heinrich- Heine-University, Düsseldorf. URL: https://www.languageatinternet.org/articles/2006/374.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20