KONCEPT SVOJ V SLOVENSKÝCH FRAZÉMACH

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.1.(43).139-145

Ключові слова:

koncept svoj, frazémy, jazykový obraz, sveta, slovenčina

Анотація

Koncept svoj je jednou časťou protikladu svoj verzus cudzí, ktorý patrí medzi základné antropologické pro- tiklady. Ide o opozíciu, ktorá zasahuje naše prežívanie sveta a je výsledkom pohľadu na svet cez viaceré kritériá hodnotenia. Cieľom tejto štúdie je objasniť, akým spôsobom koncept svoj interpretujú používatelia slovenčiny a aké hodnoty sa im s kon- ceptom svoj asociujú. Objektom výskumu sú lexikálne jednotky s výraznou hodnotiacou funkciou – frazémy, ktoré sme čerpali z lexikografických príručiek, zo Slovenského národného korpusu a zo zbierky A. P. Zátureckého (1897). Rozsah vzorky je 112 frazém možno kategorizovať takto: a) Frazémy s funkciou hodnotiacich postojov. Koncept svoj je spätý najmä s pozitívnym hodnotením. Vo frazémach sa koncentrujú uzlové body hodnotenia, a to od „stavu sveta“, cez správanie človeka, kognitívne schopnosti, výkon človeka až po prežívanie. Hodnotiace postoje majú graduálny charakter. Posesívum svoj konštruuje i eufe- mistické pomenovania negatívne prežívaných javov (vek, starosti, smrť), ambivalentné kontextovo závislé postoje a negatívne hodnotiace postoje. b) Frazémy s funkciou zvýrazniť orientáciu na seba, na subjektivitu a svojskosť človeka v kľúčových stránkach života (v myslení, prežívaní, konaní, reagovaní na stimuly, zábave, sebahodnotení, sebaidentifikácii aj celkovom po- nímaní života. c) Frazémy s funkciou zvýrazniť orientáciu na iného človeka. Preferenčný princíp výberu v sociálnych vzťa- hoch, ako vyplýva z frazém, je blízkosť a známosť. Kým v starších frazémach svoj reprezentuje rodinnú blízkosť, v novších frazémach svoj predstavuje blízkosť v názoroch, osobnú známosť, ale aj oddanosť, spoľahlivosť, zaviazanosť a spriaznenosť.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19