USTÁLENÁ PŘIROVNÁNÍ SE ZVÍŘECÍM KOMPONENTEM V LEXIKÁLNÍ DATABÁZI JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍ Z MATERIÁLŮ I. PAŇKEVYČE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2.(44).68-77

Ключові слова:

dialektologie, frazeologie, jihokarpatská nářečí, frazémy se zvířecím komponentem, ustálená přirovnání.

Анотація

Cílem tohoto článku je přispět k popisu nářeční frazeologie jihokarpatských (zakarpatských a jiholemkov- ských) nářečí zveřejněním a roztříděním ustálených přirovnání s animalistickým komponentem z archivních materiálů. Zdro- jem pro excerpci frazeologického materiálu byla Lexikální databáze jihokarpatských nářečí z materiálů I. Paňkevyče, která byla vytvořena ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.

V článku je představeno více než 200 ustálených přirovnání se zvířecím komponentem. Roztřídili jsme je nejprve z for- málního hlediska podle slovnědruhové příslušnosti srovnávaného členu (komparanda) na přirovnání verbální, substantivní, adjektivní a adverbiální. U každého přirovnání je uvedena lokalita, v níž bylo zapsáno, nebo odkaz na publikaci, z níž byl frazém excerpován. Pokud je uveden širší kontext užití frazému, uvádíme jej rovněž. Dále jsme získaný frazeologický materiál roztřídili podle názvů jednotlivých zvířat, obsažených v přirovnání. Ukázalo se, že uvedené frazémy obsahují přes 80 různých nominací živočichů. Mezi nejčastější názvy zvířat, které se objevují v jihokarpatských ustálených přirovnáních, patří pes (пес, песики), kůň (кунь, кінь, кʼін, коні), prase (паця, порося, свиня), had (гадина, гат), slepice (курка, курица, кури), tele (теля), vůl (віл, вüл, вул, воли), kráva (корова), rak (рак) a žába (жаба).

Ze strukturního hlediska jsou v představeném materiálu nejčastější verbální přirovnání, tedy taková ustálená přirovnání, v nichž je komparandem sloveso a komparátem substantivum (název zvířete): бабрати jак пацʼа. Komparátum může být roz- vinutо dalším větným členem: розбуяти ся як вул в полонині, розуміти ся (до чогось) як курка до пива, výjimečně i celou vedlejší větou: ганьбиті ся як кобыла, коли санкы переверне.

Ze sémantického hlediska jsme zaznamenané frazémy roztřídily do jedenácti skupin – na přirovnání s významem velikosti, barvy, zvukového projevu, zápachu, vnějšího vzhledu, povahového rysu, typického projevu (činnosti), pohybu, stavu, emoce a množství. Nejvíce zkoumaných přirovnání vyjadřuje stav, pohyb, typický projev (zvířete) a vnější vzhled.

Aby mohla být určena specifika zkoumaných jihokarpatských frazémů, dalším úkolem by mělo být srovnání jihokarpatských animalistických přirovnání s obdobnou oblastí frazeologického systému sousedních nářečí a jazyků. Tento fragment nářeční frazeologie ukázal, že Lexikální databáze jihokarpatských nářečí z materiálů I. Paňkevyče je cenným zdrojem materi- álu pro nářeční frazeologii.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19