ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ПОМІРНОСТІ ДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Іванна Вакалюк кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).103-109

Ключові слова:

дієслово, інтенсивність дії, помірність дії, інтервал, архісема, семантико-граматичний тип, засіб

Анотація

У статті здійснено аналіз дієслів із семантикою помірності дії в сучасній українській літературній мові. Дослідження проведено на основі суцільної вибірки синтаксичних конструкцій із дієслівними грамемами помірної інтенсивності дії з творів художньої літератури ХІХ‒ХХІ століть.

У роботі застосовано новий підхід до вивчення дієслівної кількості та засобів її вираження. Запропоновано мо- дель інтерпретації реалізованих в українській літературній мові квантитативних значень, побудованих на співвідно- шеннях загального кількісного значення (поняттєвої основи лінгвістичної кількості) і категорії інтервалу; оскільки інтервал є базовим рівнем категорії темпоральності, то кількісна ознака дії має темпоральну основу, а дієслівна квантитативність постає як кількісна характеристика дії. Концепція категорії інтервалу дає змогу проникнути в природу та значення дієслова, зокрема його квантитативного складника.

Виокремлено семантико-граматичну групу дієслів із семантикою помірності дії та обґрунтoвано класифікаційні межі цієї категорії. Визначено інваріантну ознаку семантико-граматичної групи дієслів із помірною інтенсивністю дії. Охарактеризовано функціонально-семантичні особливості дієслівних грамем із семантикою помірності дії за семанти- ко-граматичними типами. Встановлено та описано підгрупи на позначення помірного ступеня вияву інтенсивності дії. Здійснено аналіз синтетичних та аналітичних засобів вираження помірної інтенсивності дії. Виявлено особли-

вості та продуктивність використання синтетичних та аналітичних засобів помірності дії. Наведено результати семан- тичного та структурного аналізу досліджуваних одиниць.

Виявлено, що інтенсивність може бути закладена іманентно у значенні дієслова, а також виражатися за допо- могою афіксації та експліцитними маркерами обставинного типу. Важливе місце у формуванні кола значень інтенсивності дії належить також контексту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24