ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТВІРНИХ ОСНОВ У ПРІЗВИЩАХ ЛЬВІВЩИНИ (Базарко, Мойко, Терлецький)

Автор(и)

  • Василь Яцій кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії україн- ської мови та ономастики Інституту української мови НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).527-534

Ключові слова:

антропонім, топонім, прізвище, апелятив, онімізація, похідне утворення, дериват

Анотація

Метою дослідження є морфологічний та лексико-семантичний аналіз твірних основ трьох львівських прізвищ Базарко, Мойко та Терлецький. Для досягнення поставленої мети передбачено: а) провести морфологічний та лексико-семантичний аналіз твірних основ зазначених прізвищ; б) проаналізувати способи і засоби творення цих особових назв. У запропонованій статті простежено мотиваційні особливості, обґрунтовано всі наявні фонетичні та граматичні модифікації; аргументовано, що антропоніми Львівської області Базарко, Мойко та Терлецький – питомо українські автохтонні деривати, які мають аналогічні відповідники в інших слов’янських суміжних і несуміжних ре- гіонах, що вказує на їх давній період утворення. ОН Базарко утворене від ОН Базар + суфікс -к-о. Твірне Базар роз- глядаємо як варіант від первісного Паз(с)ар- / Paz(s)ar- (результат одзвінчення анлауту та зміна кореневого -з- ‹ -с-). У результаті отримаємо антропонімні праформи *Pasara, *Pasarъ, які мають споріднені інослов’янські відповідники: ст.-рос. Дмитрок Евсhвьев сын Базар, 1535 р., блр. Базар, рос. Пазарь, пол. Bazar та ін.

ОН Мойко постало в результаті продовження первісної назви *Mojьko. Твірним онімом для цього утворення став праантропонім *Mojь. Антропонім має онімні паралелі: укр. *Мойко Мойків (топонім), ст.-пол. Moyko, 1177 р., пол. Mojko, луж. Moyko, 1222 р. ~ кашуб. mojka ‘моя дружина, моя кохана’.

ОН Терлецький утворена від ойконіма Терло та суфікса -цьк-ий, який, відповідно, вказує на відтопонімне похо- дження. Твірне Терло розглядаємо як: а) онімізований апелятив, пор. укр. тéрло ‘місце, де нереститься риба’, терлó ‘час, коли риба нереститься’, діал. теллó ‘нерестовище’; б) лексико-семантичне утворення від апелятива тéрло, пор. укр. тéрло ‘пасовище’, варіанти: тúрло ‘місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою’, діал. (гуц.) тúрло ‘місце водопою’, рос. ты́ рло ‘місце стоянки худоби під час спеки і вночі’ тощо.

Проаналізовані прізвища Львівщини будуть дуже важливими для повного історико-етимологічного словника антропонімів України загалом та Львівщини зокрема.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06