ПРОСТОРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВНИХ ЯВИЩ У ДІАХРОНІЇ: ТРАЄКТОРІЯ ЇХ ВИВЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Наталія Багнюк кандидат філологічних наук, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів, Ukraine

Ключові слова:

писемна пам’ятка, мовні риси, історична діалектологія, лінгвістична географія, географічна проєкція мовних явищ, діалектний простір, діалект

Анотація

Актуальність реконструкції мовного ландшафту з увагою до поширення лінгвальних одиниць у мовному континуумі минулих століть не викликає сумнівів. Такі відомості дають змогу не лише виявляти й досліджувати ґенезу мовних явищ, іншомовні впливи, міжмовні контакти, міждіалектні взаємовпливи, а й загалом простежити особливості взаємодії лінгвістичних, соціальних та культурно-історичних явищ у певному часовому відтинку. Особливу наукову цінність має географічна проєкція лексичних одиниць із писемних пам’яток конкретного періоду, даючи змогу глибше пізнати семантичну структуру слів, що сформувалася під впливом лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Датовані й локалізовані в просторі писемні пам’ятки, «свідки» функціювання мови в конкретному часі й просторі, потрапляючи в поле зору лінгвістів, здатні оприявнити важливу для пізнання мовного буття інформацію. У статті авторка постановила собі простежити еволюцію лінгвістичних ідей (в україністиці і загалом у славістиці) щодо вивчення про- сторової поведінки мовних явищ у діахронії на підставі даних із писемних пам’яток та виявлення діалектної домінанти давніх локалізованих і анонімних пам’яток. Простежено тривалу традицію застосовування прийому безпосереднього зіставлення мовних рис давніх текстів із відповідними рисами сучасного говору чи групи говорів (праці І. Свєнціцько- го, І. Огієнка, І. Панькевича, C. Бевзенка, І. Керницького, О. Горбача, І. Чепіги, В. Німчука та ін.), викристалізовування ідеї історичного лінгвокартографування, себто створення діахронійного атласу української мови, який дав би змогу розкрити взаємозв’язки різних елементів мовної системи в різні періоди (Й. Дзендзелівський), вивчення мовного буття засобами лінгвістичної географії в працях сучасних лінгвістів (П. Гриценко, Л. Коць-Григорчук, В. Мойсієнко, Б. Осовський та ін.). Системне опрацювання даних із писемних пам’яток із проєкцією цих даних на лінгвістичну мапу ство- рює умови для аналізу структурних різновидів мовних фактів та історії мовних явищ, для виявлення місць виникнення явищ, осягнення специфіки їх розвитку, закономірностей функціювання, змін території поширення.

Посилання

Аванесов Р.И., Бернштейн С.Б. Лингвистическая география и структура языка. О принципах Об- щеславянского лингвистического атласа. Москва, 1959.

Аванесов Р.И. Лингвистическая география и история русского языка. Вопросы языкознания. 1952.

№ 6. С. 25–47.

Атлас української мови: у 3 т. / редкол.: І.Г. Матвіяс (голова) та ін.; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні [та ін.]. Київ: Наукова думка, 1984–2001 [Т. 1: Полісся, Середня Наддніпрянщина і су- міжні землі / ред. тому І.Г. Матвіяс. Т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі / ред. тому Я.В. Закревська. Т. 3: Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорноморʼя і суміжні зем- лі / ред. тому: А.М. Залеський, І.Г. Матвіяс].

Багнюк Н.В. Середньошифтове Четвероєвангеліє: лінгвістичний і палеографічний аналіз: автореф. дис. … канд. філол. наук; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2011. 16 с.

Багнюк Н. Українська пасійна проповідь ХVІ століття: мовні контрасти. Науковий вісник Черні- вецького університету: зб. наук. праць. Чернівці, 2016. Вип. 772: Романо-слов’янський дискурс. С. 159– 162.

Бузук П. З історичної діалектології української мови. Говірка Луцької Євангелії XIV віку. Збірник Комісії для дослідження історії української мови. Київ, 1931. С. 127–138.

Бузук П.А. Лінгвістычная геаграфія як дапаможный метад пры вывучэнні гісторыі мовы. Sbornik praci I sjezdu slovanskych filologů v Praze, 1929. Praha, 1932. Sv. II. С. 458–475.

Булаховський Л. Питання походження української мови / АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні. Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 218 с.

Голуб О.М. П.О. Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. Київ–Ніжин, 2006. Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина І. С. 5–9.

Гринчишин Д.Г. Загальні спостереження над діалектними особливостями українських пам’яток XIV–XVIIІ ст. Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі / ред. М.В. Никончук. Жито- мир, 1983. С. 14–15.

Гринчишин Д. Писемні пам’ятки XVI – п.п. XVII ст. як джерело вивчення українських діалектів. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної кон- ференції на честь 80-річчя проф. Йосипа Дзендзелівського. Ужгород, 2001. Вип. 4. С. 175–181.

Гриценко П.Е. Некоторые замечания о диалектной основе украинского литературного языка. Philologia Slavica: к 70-летию акад. Н.И. Толстого / Институт славяноведения и балканистики РАН. Мо- сква, 1993. С. 284–294.

Гриценко П. На шляхах пошуків: українська лінгвогеографія від К. Михальчука до сьогодні. Про- блеми сучасної ареалогії. Київ, 1994a. С. 5–10.

Гриценко П. Простір і час у лінгвістичній географії. Проблеми сучасної ареалогії. Київ, 1994b. С. 102–110.

Гриценко П.Е. Об интерпретации лингвистических карт. Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists / Marie Curie-Sklodowska University. Department of Slavonic linguistics. Lublin: Maria Curie-Sklodowska University press, 2003 .Vol. 2 / ed. S. Warchol. S. 7–23.

Гриценко П.Ю. Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.). Вісник Націо- нальної академії наук України. 2014. № 6. С. 21–30. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2014_6_6

Гриценко С.П. Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої полови- ни XVII–XVIII ст. Gwary dziś / Redaktor naczelny Jerzy Sierociuk. Vol. 12. 2020. S. 109–126.

Демина Е.И. Лингвогеография и история языка: к вопросу о возможностях и методике синтети- ческого анализа. Dialectologia Slavica. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна / Отв. ред. Г.П. Клепикова; Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва: Индрик, 1995. С. 75–86.

Демина Е.И. История языка как синтез данных памятников письменности и материала наблюде- ний над лингвогеографическими картами. Исследования по славянской диалектологии. 6: Славянская диа- лектология и история языка / Отв.ред. Л.Э. Калнынь, Г.И. Клепикова; Российская академия наук, Институт славяноведения. Москва, 2005. С. 16–27.

Дзендзелівський Й. Деякі питання методики і теорії інтерпретації лінгвістичних карт (На матері- алі слов’янських атласів). Праці ХІ республіканської діалектологічної наради. Київ: Наукова думка, 1965. С. 20–39.

Дзендзелівський Й.О. Лінгвогеографічний аспект у дослідженнях з історії мови. Праці ХІІІ Респу- бліканської діалектологічної наради. Київ, 1970. С. 28–34.

Дзендзелівський Й. Стан дослідження генези українських діалектів. Мовознавство. 1981. №1. С.45–51.

Дзендзелівський Й. Спроба реконструкції закарпатського діалекту станом на кінець XIV ст. (До постановки питання). Карпатський край. Ужгород, 2000. №1–4. С. 86–90.

Жилко Ф. Концепція Атласу української мови. Slavia. 1980. Roc. 49. Č. 1–2. S. 77–83.

Жилко Ф.Т. Походження південно-західних діалектів української мови (у світлі даних лінгвістич- ної географії). Праці ХІІІ Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1970. С. 3–14.

Залізняк Л. Від склавинів до української нації. Київ, 1997. 256 с.

Керницький І.М. Система словозміни в українській мові: На матеріалах пам’яток XVI ст. Київ, 1967. 288 с.

Коць–Григорчук Л. Метод накладання ареалів у лінгвістичному дослідженні. Лінгвістично–гео- графічне дослідження українського діялектного простору. Нью-Йорк; Львів, 2002. С. 139–145.

Коць-Григорчук Л. Еволюція українського мовлення в діалектному просторі. Українська мова.

№ 3. С. 41–51.

Коць-Григорчук Л.М. Рельєф українського мовного простору (континуальні студії): монографія. Львів: Літопис, 2013. 162 с.

Мойсієнко В.М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст. Житомир, 2006. 448 с.

Мойсієнко В. Протографи і мова Лавришівського Євангелія. Лавришівське Євангеліє XIV століт- тя. Видання факсимільного типу. Дослідження. Київ: Горобець, 2018. С. 431–450.

Нетреба (Багнюк) Н. Постать Лаврентія Зизанія крізь призму лінгвогеографії. Діалектологіч- ні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2004. С. 231–240+ карта.

Німчук В. Київський псалтир 1397 р. – пам’ятка північного діалекту української мови. Україн- ський діалектологічний збірник. Кн. 3. Київ, 1997. С. 218–230.

Німчук В.В. Наддністрянські діалектні риси в «Євсевієвому Євангелії 1283 року». Вісник При- карпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. Серія: Філологія: зб. наук. праць / відп. ред. В.Г. Матвіїшин. Івано- Франківськ, 2007. Вип. XІХ–XХ. С. 3–17.

Півторак Г. Деякі методологічні проблеми дослідження історії української мови на сучасному ета- пі. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Відп. ред. В.М. Мойсієнко. Житомир: «Полісся», 2015. С. 5–18.

Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє — унікальна пам’ятка української мови. Пересопницьке Єван- геліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Видання підгот.: І.П. Чепіга, Л.А. Гнатенко. Київ, 2001. С. 13–54.

Царалунга І. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV–XV ст. Хмельниць- кий, 2017. 390 с.+ карти, таблиці/

Leszczyński Z. Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach diachronicznych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt XXXVII. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1980 S. 89–98.

Osowski B. Linguistic geography and historical material. An example of inventory ledgers from the second half of the 18th century kept in Wielkopolska. Gwary dziś / Redaktor naczelny J. Sierociuk. Vol. 13. 2020. S. 111–134.

Osowski B. Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej; Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk. [Gwary Dziś. Monografie. T. IV / pod red. J. Sierociuka]. Poznań, 2019. 245 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01