ВІДОНІМНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ: СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Леся Буднікова кандидат філологічних наук, доцент кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

власна назва, запозичення, словотвірна структура, словотвірна адаптація

Анотація

У статті розглядається словотвірна структура відонімних утворень у словацькій мові та досліджуєть- ся адаптація таких запозичень на словотвірному рівні.

Відонімні утворення – це слова, що мають своєрідну семантичну природу, зумовлену сутністю онімів-формантів. Інтеграція Словаччини до міжнародного інформаційного простору зумовила швидкий процес оновлення лексики су- часної словацької мови шляхом запозичень. Серед частин мови, які найчастіше запозичуються, переважають іменники, прикметники і дієслова.

Процес адаптації запозиченого слова в мові частково реалізується на окремих мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, морфемному, лексичному, семантичному, словотвірному, правописному та стилістичному. Так відбувається й із відонімними запозиченнями.

Метою нашого дослідження є розглянути словотвірну структуру відонімних утворень та простежити адаптацію відонімних запозичень на словотвірному рівні.

Відонімні запозичення в словацькій мові можна поділити на декілька семантичних груп: геологічні назви, на- зви фізичних одиниць, зоологічні та ботанічні назви, назви процесів, спортивні назви, політичні терміни, назви одягу, назви фільмів або книг, назви зброї, медичні терміни, назви з області харчової промисловості, технічні терміни. Такі назви переважно утворюються суфіксальним способом, декілька іменників утворено складанням.

Найбільшу групу відонімних запозичень серед геологічних назв, утворених суфіксацією, становлять назви міне- ралів або корисних копалин, які утворюються додаванням суфікса -it до власної назви.

Віоднімні утворення переважно мотивуються антропонімами, менше – топонімами. Геологічні назви, назви фі- зичних одиниць, ботанічні назви, назви процесів, спортивні назви, політичні терміни, назви фільмів та книг, назви зброї, медичні терміни, технічні терміни переважно генетично пов’язані з антропонімами, зоологічні назви, назви одягу та назви зі сфери харчової промисловості – з топонімами. Відонімні іменники найчастіше утворюються суфіксацією, меншою мірою – складанням.

Посилання

Моргун А.В. О словообразовательной валентности нарицательных фитонимов и зоонимов, генетически связанных с именами собственными. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія: Ономастичні студії, 1996. С. 13–19.

Balážová Ľ., Buzássyová K. a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2006. 1134 s.

Ološtiak M., Gianitsová-Ološtiaková L. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. Prešov, 2007. 152 s.

Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z. Veľký slovník cudzích slov. Bratislava – Veľký Šariš: SAMO 2000. 1328 s

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01