NÁZVY ČÁSTÍ PLUHU V JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍCH

Автор(и)

  • Міхал Вашичек PhD, науковий співробітник Відділу слaвістичної лінгвістики та лексикографії Словʼянського інституту Академії Наук Чеської Республіки, Прага, Czechia

Ключові слова:

діалектологія, південнокарпатські говірки, сільськогосподарська лексика, термінологія, пов’язана з плугом

Анотація

У статті зібрано й розглянуто матеріали до термінології складових частин плуга в південнокарпат- ських говірках із різних джерел – із лінгвістичних атласів (ЛАЗ, АУМ, ЗЛА, ЗКДА), наукових праць, присвячених сільськогосподарській лексиці, та з лексичних матеріалів Івана Артемовича Панькевича, які зараз опрацьовуються в Слов’янському інституті Чеської академії наук у вигляді електронної словникової бази даних. Ці матеріали публі- куються вперше. Розглядаються діалектні назви таких частин плуга: леміш, чересло, полиця, гряділь, чепіги, розпірка між чепігами, підошва плуга, на яку кріпився леміш, стовба (прямовисна частина, яка з’єднувала гряділь з підошвою), колішня (колісний передок плуга), кілок, яким гряділь кріпився до колішні, дишель колішні, тяж (кільце з прутів, піз- ніше ланцюг або обруч, яким з’єднували гряділь із колішнею), істик (палиця з залізною лопаткою, якою чистили плуг від глини) та підволока (підкладка до транспорту плуга). Подано опис ареального поширення зафіксованих лексем, у більшості слів наводиться їх мотивація та етимологія за діалектологічними та етимологічними джерелами, для деяких слів зроблено спробу власної етимологізації. Південнокарпатські діалектні назви основних частин плуга було ґрунтов- но описано в науковій літературі в минулому – насамперед завдяки працям Й.О. Дзендзелівського; назви 3–5 частин плуга картографуються в діалектних атласах. Матеріали І.А. Панькевича підтверджують і доповнюють наші знання цієї семантичної мікрогрупи сільськогосподарської лексики. Tермінологія плуга в південнокарпатських говірках на території Словаччини, яка в них добре представлена, була досі менше відома. Проте найбільше значення матеріали І. Панькевича мають для опису найменувань менш помітних частин плуга, як наприклад, підошви, стовби, розпірки між чепігами, кілка, яким гряділь кріпився до колішні, тяжа, який насаджувався на цей кілок, підкладки під плуг та інших. Етимологічний аналіз зафіксованої лексики показав, що південнокарпатські говірки зберегли значну частину праслов’янської термінології плуга, але водночас створили чимало специфічних інновацій, серед яких є слова домашнього походження, запозичення з угорської, німецької та західнослов’янських мов.

Посилання

Vashchenko D.Yu., Shalaeva T.V. (2018) Slaviano-vengerskie leksicheskie sviazi v oblasti zemledel- cheskoi terminologii (na materiale „Obshcheslavianskogo lingvisticheskogo atlasa» i «Vengerskogo dialektnogo atlasa» [Slavic-Hungarian lexical relations in the field of agricultural terminology (based on the Slavic Linguistic Atlas and Hungarian Dialect Atlas]. Trudy IRIa im. V.V. Vinogradova XV. Obshcheslavianskii lingvisticheskii atlas. Materialy i issledovaniia 2015–2017. Moskva, S. 78–99 [in Russian].

Vashchenko D. Yu., Shalaeva T.V. (2019) K etimologii praslav. *grędel’ ‘ogloblya pluga’ [On the etymo- logy of Proto-Slavic *grędelь ‘plow-beam’]. Prace filologiczne LXXIV, S. 247–255 [in Russian].

Dzendzelivskyi Yo. O. (1959) Nazvy silskohospodarskykh znariad ta yikh chastyn u hovorakh Zakarpat- skoi oblasti [Names of agricultural implements and their parts in the dialects of Transсarpathian region]. Uzhho- rodskyi derzhavnyi universytet. Naukovi zapysky. XXXVII. Uzhhorod [in Ukrainian].

Dzendzelivskyi Yo.O. (1969a) Ukrainsko-zakhidnoslovianski leksychni paraleli [Ukrainian-West-Slavic lexical parallels]. Kyiv: Nukova dumka. 212 s. [in Ukrainian].

Dzendzelivskyi Yo.O. (1969b) Ivan Pankevych yak dialektoloh [Ivan Pankevych as a dialectologist]. In:

Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury v Svydnyku. T. 4, ch. I. Svydnyk, S. 167–209 [in Ukrainian].

ESUM – Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy u 7 t. [The Etymological Dictionary of the Ukrainian Language in 7 vol.]. Т. 1–7. Kyiv: Naukova dumka, 1982– 2006 [in Ukrainian].

LAZ – Dzendzelivskyi Yo.O. (1960) Linhvistychnyi atlas ukrainskykh narodnykh hovoriv Zakarpatskoi URSR. Leksyka [Linguistic atlas of Ukrainian folk dialects of the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR. Lexis]. Ch. II. Uzhhorod: Uzh. der. univ. [in Ukrainian].

Latta V. (1991) Atlas ukrainskykh hovoriv skhidnoi Slovachchyny [Atlas of the Ukrainian dialects in eastern Slovakia]. Priashiv: Slovatske pedahohichne vydavnytstvo. [in Ukrainian].

LAUH 3 – Hanudel Z. (2001) Linhvistychnyi atlas ukrainskykh hovoriv skhidnoi Slovachchyny. III. Naz- vy budivnytstva i transportu [Linguistic atlas of Ukrainian dialects of eastern Slovakia. III. Names of construction

and transport]. Priashiv: EXCO [in Ukrainian].

OKDA 5 – Obshchekarpatskii dialektnyi atlas [Carpathian dialect atlas]. Vyp. 5. (1997) Bratislava: Veda. [in Russian].

OLA 4 – Obshcheslavianskii lingvisticheskiу atlas. Seriia leksiko-slovoobrazovatelnaуa 4. Selskoe kho- ziaistvo. [Slavic linguistic atlas. Lexico-derivational series 4. Agriculture]. (2012) Bratislava. [in Russian].

Pavliuk S.P. (1986) Narodna ahrotekhnika Ukraintsiv Karpat druhoi polovyny 19 – pochatku 20 st. Is- toryko-etnohrafichne doslidzhennia [Folk agrotechnics of Ukrainians of the Carpathians in the second half of the 19th – beginning of the 20th century. Historical and ethnographic research]. Kyiv: Naukova dumka. 172 s. [in Ukrainian].

ESSJa – Etimologicheskiy slovar slavyanskikh yazykov. Praslavyanskiy leksicheskiy fond [Etymological Dictionary of Slavic Languages. Proto-Slavic lexical fund]. (1974–) Moskva: Nauka. [in Russian].

ASJ 4 – Atlas slovenského jazyka [Atlas of the Slovak language]. IV. Lexika. (1984) Bratislava. [in Slo-

vak].

Beranová M. (1980) Zemědělství starých Slovanů [Agriculture of ancient Slavs]. Praha: Academia. 395

s. [in Czech].

ČJA 3 – Český jazykový atlas [Czech language atlas] 3. (1999) Brno: Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR [in Czech].

LDP – Lexikální databáze jihokarpatských nářečí z materiálů I. Paňkevyče (elektronický dokument) [Lexical database of South Carpathian dialects on I. Panckevych’s materials (electronic document)]. Šišková, R., Vašíček, M. et al. Slovanský ústav AV ČR (in preparation) [in Czech].

LK – Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska [Folk culture. Ethnographic encyklopedia of Bohemia, Moravia and Silesia]. (2007) Praha: Mladá fronta, [in Czech].

Podolák J. (1957) Nomenklatúra pluhu na území slovenského etnika [Plough nomenclature on the terri- tory of the Slovak ethnic group]. Slovenský národopis V, 3–4, S. 307–335 [in Slovak].

Podolák J. (2008) Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku [Traditional agriculture in Slovakia]. Brati- slava: ASCO art & science. 435 s. [in Slovak].

Sopoliga M. (2006) Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku [Traditions of the material culture of the Ukrainians in Slovakia]. Bratislava: Veda. 294 s. [in Slovak].

Šišková R., Mušinka M., Mušinka A. (2005) Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967 [Ukrainian dialects of Slovakia. Research and sound records from the years 1957–1967]. Praha: Slovanský ústav AV ČR (Euroslavica). 184 s. [in Czech].

Šišková R. (2009) Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník [Areal study of the Rusyn dialect lexis of eastern Slovakia. Differential dictionary]. Praha: Slovanský ústav AV ČR [in Czech].

Válka M. (2014) Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba [Homo faber. Traditional agriculture and folk production]. Brno: MU. 153 s. [in Czech].

Vašíček M. (2020a) Chrestomatie jihokarpatských nářečí [Chrestomathy of the South Carpathian dialects]. Praha: SLÚ AV ČR. 271 s. [in Czech].

Vašíček M. (2020b), Názvy částí vozu a koňského zápřahu v nářečích Rusínů východního Slovenska [Names of wagon and horse harness parts in the dialects of the Rusyns in eastern Slovakia]. Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. S. 97–114 [in Czech].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01