ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НАЗВ ЗАМІННИКІВ ХЛІБА В ГОВІРКАХ КРИВОРІЖЖЯ

Автор(и)

  • Микола ВЕРБОВИЙ кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету, Кривий Ріг, Ukraine

Ключові слова:

степові говірки, назви хліба, назви коржів, замінники хліба, якісний хліб, неякісний хліб, суфікс -áник(и) (-’áник(и))

Анотація

У статті проаналізована структура кількох говіркових номенів із суфіксом -áник(и) (-’áник(и)). Назви були в ужитку на Криворіжжі в першій половині ХХ ст., їх використовували для називання млинців, випечених із сурогатів борошна, як замінників хліба. І хоча деривати з такими чи подібними морфемами зафіксовані в багатьох говірках української мови з різною семантикою чи відтінками значень, проте не цілком зрозуміло, чи є семантичний зв’язок між регіональними назвами замінників хліба з Криворіжжя та подібними словами в інших говірках і говорах. А значить, не маємо відповіді на питання, чи функціонують розглядані деривати з таким же значенням у суміжних або віддалених говірках?

Мета статті – встановити походження суфікса -áник(и) (-’áник(и)) та з’ясувати, чи говіркові назви на Криворіжжі є виявом загальних процесів у розвитку лексики української мови ХІХ–ХХ ст., зокрема назв, пов’язаних із особливос- тями випікання хліба, різновидами борошна та якістю вже випеченого хліба, чи є наслідком дії якихось інших змін, результат яких за формою збігається з суфіксом -áник(и) (-’áник(и)).

Аналіз назв, записаних на Криворіжжі, виконаний на основі широкого фактичного матеріалу, вилученого з різно- манітних лексикографічних та етнографічних джерел. Установлено, що структура розгляданих іменників на Криворіжжі виказує логічний семантичний та формальний зв’язок із подібними іменниками, щонайскромніше, у гуцульських, буковинських, подільських та полтавських говірках, однак аналізовані назви в степових говірках довкола Кривого Рогу мають яскраво виражений говірковий характер, тому що назви замінників хліба в степових говірках Криворіжжя вирізняються серед номенів такого типу з інших говірок своєю семантикою, вказуючи не на суміш борошна з якимсь додатком, а лише на додаток замість борошна.

Проведений аналіз визначає перспективу подальших досліджень із метою визначення кількісного складу назв такого типу і точних меж ареалу поширення та специфіки побутування з погляду форми й семантики аналізованих номенів.

Посилання

Арандаренко Н. Пища крестьян. Записки о Потавской губернии. Полтава: типография губернского правления, 1849. Часть ІІ. С. 264–270.

Афанасьев-Чужбинский А. Словарь малорусского наречия. Собрание сочинений А.С. Афанасьева (Чужбинского). Санкт-Петербург: книгоиздательство Герман Гоппе, 1892. Т. ІХ. С. 287–464.

Бессараба И. Материалы для этнографии Херсонской губернии. Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. Петроград: типография императорской Академии наук, 1916. Т. 94. № 4. С. 1–568.

В. Щ. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящими сюда обычаями, поверьями и приметами. Этнографическое обозрение. 1899. № 1–2. С. 266–322.

Ващенко В.С. Словник полтавських говорів. Харків: вид-во ХДУ ім. О.М. Горького, 1960. Випуск 1. 107 с.

Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет, 1968. 158 с.

Вербовий М. Особливості назв традиційного палива в говірках Криворіжжя. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 2019. T. LXVII. S. 351–372.

Войцехович И. Собрание слов малороссийского наречия. Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете. Москва: университетская типография, 1823. Часть III. С. 284–326.

Волков Ф. Пища. Украинский народ в его прошлом и настоящем. Петроград: типография т-ва «Об- щественная польза», 1916. T. II. С. 502–507.

Грінченко Б. Словарь української мови. Київ, 1907–1909. Т. 1–4.

Грінченко Б. Словник української мови. 3-є видання, виправлене й доповнене, за ред. С. Єфремова та А. Ніковського. Київ: Горно, 1928. Т. ІІІ. 479 с.

Дзендзелівський Й. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров’я. Лексикогра- фічний бюлетень. Київ: видавництво АН УРСР, 1958. Випуск VІ. С. 36–54.

Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев: типография М.П. Фрица, 1876. 436 с.

Желеховский Є. Малоруско–нїмецкий словар. Львів: друкарня товариства ім. Шевченка, 1886. Т. 1. 590 с.

Закревский Н. Старосветский бандуриста. Книга третия. Словарь малороссийских идиомов. Мо- сква: университетская типография, 1861. С. 245–628.

Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ–Львів, 1913. 159 + Х с.

Комаров М. Нова збирка народнихъ малоруськихъ прыказокъ, прысливъивъ, помовокъ, загадокъ и замовлянь. Одесса: типолитография Е.И. Фесенко. 1890. 126 с.

Кропивницький М. Твори в шести томах. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1958–1960. Т. 1–6.

Левченко М. Опыт русско–украинского словаря. Киев: типография Губернского управления, 1874. 188 с.

Левченко М.М. Несколько данных о жилище и пище южноруссов. Записки Юго-западного от- дела императорского Русского географического общества. Киев: типография М.П. Фишера, 1875. Т. ІІ. С. 134–150.

Манжура И. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков: типография К. Счасни, 1890. т. 2. Вып. ІІ. С. 1–194.

Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев: типография И. и А. Давиденко, 1860. 174 с.

Мельничук О.С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району Одеської області). Лексикографічний бюлетень. Київ: видавництво АН УРСР, 1952. Випуск ІІ. С. 67–98.

Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса: видавни- цтво Одеського педагогічного інституту, 1958. 78 с.

Номис М. Украıнськı приказки, прислıвъя и таке инше. Санкт-Петербург: друкарні Тиблена и комп. и Куліша. 1864. 304 + ХVІІ с.

Павловский А. Грамматика малороссийского наречия … Санктпетербург: типография В. Плавиль- щикова, 1818. 116 с.

Разсказы М.Т. Симонова (Номиса). Киев: типография императорского университета Св. Владими- ра, 1900. 244 с.

Рогович А.С. Опыт словаря народных названий растений Юго-западной России, с некоторыми поверьями и разсказами о них. Записки Юго-западного отдела императорского Русского географичес- кого общества. Киев: типография императорского университета Св. Владимира, 1874. Т. І. С. 109–164.

Свидницький А. Роман, оповідання, нариси. Київ: Наукова думка, 1985. 574 с.

Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини: навч. посіб. Дніпропетровськ: ДДУ, 1990. 100 с.

Стус В. Зимові дерева. Брюссель: Література і мистецтво, 1970. 206 с.

Стус В. Зібрання творів у дванадцяти томах. Київ: Факт, 2008. Т. 3. 752 с.

Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя: Комунар, 1992. Т. 1–4.

Чубинский П. Пища малоруссов. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно- Русский край. Петербург. 1877. Т. 7. Вып. 2. С. 433–448.

Шишацкий-Иллич А. Сборник малороссийских пословиц и поговорок. Чернигов: губернская ти- пография. 1857. 98 с.

Шейковский К.В. Опыт южнорусского словаря. Киев: типография И. и А. Давиденко, 1861. Т. І. Вып. I. 224 с.

Шейковский К.В. Опыт южнорусского словаря. Москва: типография Э. Лисснер и Ю. Роман, 1883. Т. V. Вып. 1. 140 с.

Шухевич В. Гуцульщина. Материяли до українсько-руської етнольоґії. Т. ІІ. Львів: друкарня На- укового товариства ім. Шевченка, 1899. Т. 1. 144 с.

Яворницький Д.І. Словник української мови. Катеринослав: Слово, 1920. Т. 1. 412 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01