НАЗВИ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ В УЗУСІ СХІДНИХ СЛОБОЖАН

Автор(и)

  • Марина ВОЛОШИНОВА кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, Ukraine

Ключові слова:

сема, ареал, репрезентант, борошняні вироби, східнослобожанські говірки

Анотація

У статті на матеріалі записів діалектного мовлення здійснено лексико-семантичний аналіз назв хліба та його частин і виробів із борошна. У процесі дослідження виявлено функційну активність зафіксованих номенів, установлено міждіалектні зв’язки лексики східнослобожанських говірок із говірками суміжних та дистантних діалек- тних континуумів, простежено динамічні процеси в заявлених лексико-семантичних групах.

Аналіз фактичного матеріалу довів, що в межах досліджених говірок репрезентанти сем можуть мати більшу чи меншу функційну активність, що свідчить про наявність центру та периферії в окреслених групах лексики, указує на конкуренцію лексичних одиниць у системі діалекту.

Зафіксовані в східнослобожанському ареалі назви мають відповідники в інших діалектах української мови, де вони функціонують із тотожним, семантично близьким або відмінним щодо обстежених говірок значенням. Маніфестанти в зіставлених діалектних континуумах при спільній семантиці можуть відрізнятися фонетичним або граматичним оформленням.

З метою виявлення динамічних тенденцій у лексиці під час опису здійснено порівняльний аналіз репрезентантів з історичними лексикографічними та етнографічними джерелами, що дало можливість відстежити просторову поведінку лексем на двох часових зрізах – синхронному й діахронному. Під час дослідження встановлено, що поповнення лексичного фонду обстежених говірок відбувається внаслідок зміни семантичної структури лексем – розширення но- мінативного поля багатьох номенів, які, порівняно з назвами, зафіксованими історичними й лексикографічними праця- ми, на сучасному хронологічному зрізі одночасно можуть репрезентувати кілька сем. Оновлення лексичного складу спричинене наявністю в записаному діалектному матеріалі значної кількості фонетичних, словотвірних, грама- тичних варіантів. Поповнення репертуарного складу лексем відбувається також і внаслідок активного вживан- ня інформантами багатослівних конструкцій – дво-, рідше трислівних номенів.

Посилання

Авдеева М.Т. Словарь украинских говоров Воронежской области: в 2 т. Воронеж, 2008. Т. 1. 228 с.; 2012. Т. 2. 306 с.

Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 1–2.

Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Чернівці, 2015. 330 с.

Брилінський Д. Словник подільських говірок. Хмельницький: РВВ, 1991. 117 с.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів: Вип. І. Харків: Вид-во Харків. університету, 1960. 107 с.

Вешторт Г.Ф. Названия пищи в говорах Полесья. Лексика Полесья. Москва: Наука, 1968. С. 366–414.

Ганудель З.Т. Бытовая лексика украинских говоров Восточной Словакии (названия пищи, посуды и утвари): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: спец. 10.02.02 – українська мова. Киев, 1980. 21 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського р-ну. Київ: Довіра, 2003. Ч. 3. Матеріали до лексичного атласу української мови / укладач: Ю.І. Бідношия та ін. 225 с.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови: у 4 т. Київ, 1907–1909. Т. 1–4.

Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Словник говірки села Броди- на Олекси Горбача / відп. ред. Я. Закревська. Львів, 2000. С. 247–354.

Ґоца Е.Д. Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах: дис. канд. філол.

наук. 10.02.01. Ужгород, 2001. 466 с.

Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ: Наукова думка, 1989. Т. 3. 552 с.; 2003. Т. 4. 656 с.

Євтушок О.М. Вивчення лексики говірок Рівненщини. Рівне, 1997. 164 с.

Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края / сост. В.В. Ива- нов. Харьков, 1898. Т. 1. 1012 с.

Загнітко Н.Г. Назви їжі, напоїв у східностепових говірках Донеччини: дис. … канд. філол. наук:

02.01. Донецьк, 2011. 453 с.

Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок. Київ: Наукова думка, 1987. С. 62–267.

Лисенко П.С. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся. Київ: Видавництво академії наук УРСР, 1961. 72 с.

Лисенко П.С. Словник поліських говорів. Київ: Наукова думка, 1974. 260 с.

Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березови. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 224 с.

Омельченко З.Л., Клименко Н.Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. До- нецьк: ДонНУ, 2006. 114 с.

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок у 2 ч. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. 1–2.

Оскирко О.П. Назви їжі та напоїв у східноподільських говірках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Черкаси, 2019. 19 с.

Пиртей П.С. Словник лемківської говірки. Івано-Франківськ, 1986. 461 с.

Піпаш Ю.О., Галас Б.К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області). Ужгород, 2005. 266 с.

Різник В.П. Назви їжі та кухонного начиння в говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Львів, 2016. 370 с.

Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщи- ни). Вип. 1. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 296 с.

Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини. Дніпропе- тровськ, 1990. 100 с.

Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Филин. Москва – Ленинград: Наука, 1968. Вып. 3. 360 с.

Словник буковинських говірок / за ред. Н.В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с.

Турчин Є.Д. Назви їжі на Східному Поліссі. Львів: Українська академія друкарства, 2012. 347 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 томах; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Москва: Прогрес, 1987. Т. 3. 832 с.

Шило Гаврило. Наддністрянський регіональний словник. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 288 с.

Опубліковано

2022-05-01