ВЗАЄМОДІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ І ДІАЛЕКТНОЇ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІЛІНГВАЛЬНОМУ АРЕАЛІ

Автор(и)

  • Марина ДЕЛЮСТО кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Ізмаїл, Ukraine
  • Ангеліна ЛЕУСЕНКО магістр філології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ізмаїл, Ukraine

Ключові слова:

літературна мова, діалект, полілінгвальний ареал

Анотація

Актуальність розвідки обумовлена потребою поглибленого дослідження широкого переліку явищ вза- ємовпливу, взаємодії, взаємозв’язків різних форм української національної мови в аспекті мовного контактування. Надзвичайно цікавими та вдалими лабораторіями для таких експериментів уважають мультилінгвальні континууми, зокрема, у статті спостереження здійснено над поліетнічним, полікультурним, полімовним, полідіалектним середови- щем межиріччя Дністра і Дунаю (південь Одеської обл. України).

У статті автори висвітлюють дискусійні питання кореляції літературної форми мови та українських діалектів у вітчизняному мовознавстві; окреслюють роль діалектів у формуванні літературного стандарту української мови; роз- кривають проблеми взаємовпливів літературної і діалектної форм української національної мови на сучасному етапі її розвитку; характеризують евристичний потенціал ареалу межиріччя Дністра і Дунаю для вивчення взаємовпливу літературного та діалектного різновидів української мови.

Окрему увагу зосереджено на питанні моделювання впливів полілінгвального середовища на мовні навички використання державної мови діалектоносіями з українською та іншою рідною мовою, на культурі та особливостях їхньої мовної поведінки. Порушено й проблему характеру взаємодії літературного стандарту і діалекту в різних за генетичними і динамічними характеристиками (мішаних і моногенних, стійких і редуктивних, основної і новішої фор- мації) говірках ареалу Південної Бессарабії.

У результаті проведеного дослідження автори доходять висновків, що взаємозв’язок літературної мови і діалектів, який на перший погляд видається самоочевидним і нескладним, насправді є фундаментальним і значущим питанням для лінгвістики. Багаторічні спостереження та науковий аналіз різновекторної взаємодії різних ідіомів, різних форм національних мов у мультилінгвальному середовищі межиріччя Дністра і Дунаю, відкриває всю складність цієї проблеми, а також допомагає виявити помилки традиційних підходів до розв’язання подібних питань у мовознавчій науці (діалектології, ортології, соціолінгвістиці, лінгводидактиці). Останні стають на заваді розкриттю й розумінню, a передусім доведенню до широкого загалу реальної конфігурації взаємозв’язку і взаємодії двох основних форм на- ціональної мови – літературної та діалектної.

Посилання

Бевзенко С.П. Діалектні й інтердіалектні з походження морфологічні явища в сучасній українській літературній мові. Питання взаємодії літературної мови та діалектів. Тези доповідей і повідомлень. Київ: Наукова думка, 1972. С. 88–90.

Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. Санкт-Петербург: «Гуманитар- ная академия», 2004. 336 с.

Верхратський І. Про говір галицьких лемків. Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Т. 5. 190 с.

Возний Т.М. Взаємодія української літературної мови і територіальних діалектів у дієслівному словотворі. Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ: Наукова думка, 1977. С. 108–120.

Гриценко П.Е. Некоторые замечания о диалектной основе украинского литературного языка.

Philologia slavica. 1993. К 70-тию академика Н.И. Толстого. С. 284–294.

Дроздовський В.П. Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області): дис. кандидата філол.

наук : 661 / Київський держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 1962. 473 с.

Залеський А.М. Діалектна основа фонологічної системи сучасної української літературної мови. Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ: Наукова думка, 1977. С. 50–95.

Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова: (східнокарпатський і покутський діалекти, їх по- ходження і відношення до української літературної мови). Київ: Радянська школа, 1960. 274 c.

Колесников А.О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка. Ізмаїл:

«СМИЛ», 2015. 676 с.

Колесников А. Парадигмологія української мови: теоретичні питання. Ізмаїл: ІРБІС, 2020. 224 с.

Марчук Н.Й. Дієслівні форми української літературної мови в їх зв’язках з народними говорами. Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ: Наукова думка, 1977. С. 144–165.

Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. Київ: Наукова думка, 1990. 168 с.

Назарова Т.В. Деякі питання типології зв’язків літературної мови й діалектів. Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ: Наукова думка, 1977. С. 31–49.

Українська мова. Енциклопедія. 3-є вид. Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. 856 с.

Shevelov G.Y. Die ukrainische Schriftsprache 1798–1965: ihre Entwicklung unter dem. Einfluss der Dialekte. Wiesbaden: Harrassowitz, 1966. 177 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01