РЕФЛЕКСАЦІЯ *Е У ВОЛИНСЬКО-ПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ

Автор(и)

  • Ірина ДРУЖУК аспірант кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, Ukraine

Ключові слова:

волинсько-поліські говірки, рефлексація етимологічного *е, зміна [е < *е, *ь] > [а], зниження артикуляції [е] > [и]

Анотація

Волинсько-поліські говірки становлять ядро західнополіського діалекту північного наріччя, проте їхня фонетична система контрастує зі звуковим рівнем середньо- та східнополіського говорів, особливо ця відмінність помітна в реалізації етимологічних *е, *о, *ě. У статті звернуто увагу на волинсько-поліську рефлексацію в закритому й відкритому наголошеному й ненаголошеному складах; реалізацію [е] залежно від місця у фонетичній структурі слова та консонантного оточення. Установлено, що характерні в наголошеній позиції закритого складу для волинсько-поліських говірок звуки [і] й [и] (після депалаталізованих шиплячих) паралельно поширені на всій дослі- джуваній території. Для говірок північно-східної частини Волинського Полісся можлива рефлексація *е > [е], перед яким приголосні зберігають м’якість, за винятком шиплячих; у говірках Володимирецького й Дубровицького районів Рівненщини зафіксовано дифтонгічну вимову – [͜іе]. Досліджено специфіку переходу [е] > [о] у волинсько-поліському ареалі, прокоментовано форми лʹ͜уід, шч͜уі́тка, жве́нка, завйу́з, жу́нка, шчудрува́ ти, принʹу́с, ве́чур, утворені за анало-

гією до рефлексації *о. Виявлено, що у відкритих наголошених складах збережено . Для ненаголошених відкритих і

закритих складів характерне підвищення й звуження артикуляції [е] > [и]. У статті описано явище заступлення [е] > [а] у волинсько-поліських говірках, окреслено фонетичні умови й ареали його поширення (північ і південь Волинського Полісся), з’ясовано питання стосунку зміни [е] > [а] в обох зонах. На основі аудіозаписів, зроблених автором у польо- вих умовах зі 120 н. пп. Волинської й Рівненської областей, укладено лінгвістичні карти, які ілюструють географію поширення виявів в закритому й відкритому наголошеному й ненаголошеному складах на прикладі структур «піч»,

«попіл», «дерево», «село», «церква», «Перехід [е < *е, *ь] > [а]»; додано карту ареальної проєкції зміни [е] > [а].

Посилання

Аркушин Г. Голоси з Волинського Полісся (Тексти). Луцьк, 2010. 542 с.

Аркушин Г.Л. Західнополіська діалектологія. Луцьк, 2012. 257 с.

Атлас української мови: у 3 т. Київ: Наукова думка, Т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. 1988. 521 с.

Бевзенко С.П. Українська діалектологія. Київ: Вища школа, 1980. 247 с.

Громик Ю.В. Рефлексація давніх голосних у поліській говірці с. Липне. Молодий вчений. 2015. № 2 (5). С. 74–77.

Дружук І. До питання про явище а < е (*е, *ь) у волинсько-поліських говірках. Лінгвістика. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». № 1 (40). 2019. С. 26–35.

Жилко Ф.Т. Голосні неоднорідного творення («дифтонги») в українській мові. Українська мова в школі. 1962. № 3. С. 16–22.

Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Київ, 1973. 156 с.

Зінчук Р.С. Рефлекси давніх голосних у системі словозміни іменників західнополіських і суміжних говірок. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. Кри- вий Ріг, 2013. Вип. 9, Ч. 2. С. 58–70.

Клімчук Ф. Славянскія і індаеўрапейскія сувязі тараканскіх гаворак (рэфлекс *е, *ь > [а]). Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах: зб. наук. пр. 2007. № 4. С. 109–114.

Клімчук Ф.Д. Гаворкі Захадняга Палесся: Фанетычны нарыс. Мінськ, 1983.

Книш Н. Рефлекси етимологічних [о], [е] у говірці села Погулянка Маневицького району Волин- ської області. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі. Луцьк, 2010. С. 57–59.

Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови: (Історико-фонетичний нарис). Київ: Наукова думка, 1988. 280 с.

Покальчук В. Надсарнський говір на Волині та його фонетичні особливості. Наук. зап. Луц. пед. ін-ту: іст.-філол. сер. Луцьк, 1956. С. 81–100.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002. 1054 с.

Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. Львів, 1957. 254 с.

Шимановський В. Звуковые и формальные особенности народных говоров Холмской Руси. Варшава, 1897.

Kuraszkiewicz W. Rozwój ’a na tle dyftongów i palatalizacji w dawnych gwarach ruskich Podlasia i Chełmszczyzny. Ruthenika. 1985.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01