КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ОБМІНУ В ІДІОМАТИЧНОМУ ПРОСТОРІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ

Автор(и)

  • Юрій КОВАЛЮК кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.2.(46).118-124

Ключові слова:

ідіоматичний простір, концепт, обмін, соціальна інтеракція, метафора, теорія розширеної концептуальної метафори

Анотація

Статтю присвячено розширенню знань про симбіоз комунікативної та когнітивної функцій мови на прикладі аналізу концептуальної структури концепту обмін в ідіоматичному просторі соціальної інтеракції, яка, як відомо, спирається на відповідну лінгвістичну активність та пов’язані з нею усталені культурні практики. Поняття ідіо- матичного простору соціальної інтеракції як динамічного конструкту узгоджено з положеннями теорії розширеної кон- цептуальної метафори З. Кевечеша про багаторівневість його структури: лінгвістичний (ідіоматичний) рівень, рівень образу-схеми, рівень домену, рівень фрейму та рівень ментального простору. Матеріалом дослідження слугували 10 ключових ідіом концепту обмін ідіоматичного простору соціальної інтеракції, верифіковані в 9912 контекстах корпусу News on the Web (NOW). Сценарний алгоритм концепту обмін ідіоматичного простору соціальної інтеракції сформова- но за рахунок дев’яти ключових доменів (комерція, фізичний контакт, гра в карти, собачий конфлікт, гребля, спортивна гра, військова ієрархія, поведінка тварини, бейсбол), виведених шляхом узагальнення концептуального (образного) значення ідіом. Контекстуальний аналіз ідіом play it close to the vest – укр. уникати зайвого ризику і touch base – укр. перекинутися слівцем; відновити спілкування дав змогу підтвердити релевантність вказаних доменів для концепту об- мін ідіоматичного простору соціальної інтеракції, а також з’ясувати, що універсальною концептуальною метафорою на рівні сценарію для усіх ключових ідіом є метафора ОБМІН Є ФІЗИЧНА АБО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ. Схематично усі відношення між концептуальними елементами різних рівнів (сценарій – домен – фрейм – ментальний простір) концепту ОБМІН проілюстровано на прикладі вживання ідіоми tear a strip off someone «розкритикувати, рознести на друзки». Рівень ментального простору та рівень фрейму, на прикладі аналізу наведених ідіом, дають змогу визначити національно-культурну специфіку ідіоматичного простору соціальної інтеракції, що і становить підґрунтя для проведення подальших досліджень в цьому напрямку.

Посилання

Зыкова И.В. Роль концептосферы культуры в формировании фразеологизмов как культурно- языковых знаков: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.19. Москва, 2014. 510 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 556 с.

Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка. Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. Москва: Наука, 1970. С. 9–95.

Степанов Г.В. Тенденции развития советского языкознания. ИЯШ.1985. № 3. С. 11–13.

Gibbs R.W. Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 328 p.

Kövecses Z. Extended Conceptual Metaphor Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 206 p.

NOW: [Електронний ресурс]: текстова база даних News on the Web Corpus. Режим доступу : https:// corpus.byu.edu/now/

Oxford Dictionary of Idioms. Ed. by J. Siefring. Oxford: Oxford University Press, 2005. 340 p.

Raimondi V. Social interaction, languaging and the operational conditions for the emergence of observing.

Front. Psychol. 5:899. 2014. eCollection. doi:10.3389/fpsyg.2014.00899.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01