НАЙМЕНУВАННЯ ПОЛІВ ІЗ-ПІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ

Автор(и)

  • Дмитро МАРЄЄВ кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Глухів, Ukraine

Ключові слова:

східнополіський діалект, сільськогосподарська лексика, мотивація, формант, суфікс

Анотація

У статті здійснено аналіз назв полів, із яких прибрано сільськогосподарські культури, у східнополіському говорі української мови. Простежено структуру, мотивацію та локалізацію найменувань.

Встановлено, що в обстежуваних говірках назви площ із-під сільськогосподарських культур переважно утворені за моделями «назва культури, що росла на площі, + суфікс». Найпродуктивнішим у цій словотвірній групі є формант

-анишч(е) та інші суфікси, похідні від -ишч(е). На основі аналізу лексем, мотивованих назвами культур, відзначено активність словотворчих типів із суфіксами -ник, -аник та -ан:ик.

Визначено, що локативні назви із суфіксальною морфемою -ан’:(е,а) поширені у крайніх східних говірках до- сліджуваного діалектного континууму, із формантом -аницʹ(а) у говірках західної частини східнополіського діалек- ту. Спорадично вживають найменування площ із-під сільськогосподарських культур, утворені за допомогою суфікса

-анк(а); зрідка – з фіналями -ницʹ(а), -анух(а), -их(а), -инʹ:(а,е).

Часто значення поле з-під злакових культур маніфестує лексема стерня, яку засвідчено в багатьох фонетичних і словотвірних варіантах і яка відбиває мотив номінації ‘назва решток скошених або зжатих стебел злакових на полі’ > ’поле з-під злакових культур’.

Для позначення полів із-під сільськогосподарських культур зафіксовано описові форми: двокомпонентні атрибутивні сполучення, утворені за моделлю «назва рослини + стерня (стерен)», дво- чи трикомпонентні номінативні одиниці з ядерною лексемою поле; форми «adj. + площа», «adj. + плантація»; багатокомпонентні аналітичні сполуки, утворені за моделями «де + назва рослини + рос|ло(-а)», «де + назва рослини + бу|ло», «там + бу|ло + назва рослини»,

«там, де + назва рослини + бу|ло (рос|ло)».

У частині населених пунктів зафіксовано синкретизм назви рослини чи її частини і поля, з якого цю рослину знято.

Простежено, що в низці східнополіських говірок відсутні назви площ із-під окремих сільськогосподарських культур, що зумовлено позалінгвальними чинниками, насамперед тим, що ці культури не вирощують.

Посилання

Абрамян Ю.В. Динаміка назв сільськогосподарських угідь у східнослобожанських говірках. Лінг- вістика. 2010. № 2 (20). С. 233–243.

Бабичева Е.Л. Земледельческая лексика Деснянско-Сеймского междуречья: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык. Минск, 1990. 20 с.

Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ: Альма-матер, 2005. 592 с.

Голіченко Л. Репрезентація сільськогосподарської термінології на позначення сіножаті та пасови- ща в говірках української мови. Волинь філологічна: текст і контекст. Луцьк, 2007. Вип. 4: Західнополісь- кий діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контексті. С. 367–375.

Гриценко П.Ю. Моделювання системи діалектної лексики. Київ: Наукова думка, 1984. 228 с.

Гриценко П.Ю. Назви сільськогосподарських знарядь у говірках південної Одещини. ХIV Республі- канська діалектологічна нарада: тези доповідей. Київ: Наукова думка, 1977. С. 115–117.

Дзендзелівський Й.О. Сільськогосподарська лексика говорів Закарпаття (лексика, пов’язана з об- робітком землі, вирощуванням сільськогосподарських культур та збором урожаю). Studia Slavica Hung. 1960. Т. Х. S. 33–97.

Зеленько А.С. Типология структурно-семантической организации производственно-бытовой лек- сики украинского языка (на диалектном материале): автореф. дисс. … докт. филол. наук: спец. 10.02.02 – языки народов СССР (украинский язык). Днепропетровск, 1992. 26 с.

Козачук Г.О. Сільськогосподарська лексика говірок Волині: дис. канд. філол. наук. Київ, 1971.

с.

Кушмет М.С. Сільськогосподарська лексика українських східностепових говірок: автореф. дис. ...

канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Донецьк, 2014. 20 с.

Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся. Київ: Наукова думка, 1985. 312 с.

Поістогова М.В. Суфіксальне творення назв полів з-під сільськогосподарських культур у східно- поліському діалекті на загальнослов’янському тлі. Лінгвістика. 2017. № 1 (36). С. 78–87.

Поліщук С.С. Лінгвістичні аспекти вивчення українських говорів на матеріалі сільськогосподарської лексики. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Філологічні науки. 2015. Кн. 1. С. 72–77.

Сердега Р.Л. Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків: Монограф, 2012. 218 с.

Тищенко Т.М. Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос: автореф. дис. канд.

філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Київ, 2003. 20 с.

Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу. Київ: Наукова думка, 2016. 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01