УКРАИНСКИЕ ПАРЕМИИ В СЛОВАРЕ Ф. ШИМКЕВИЧА НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ФОНЕ (аксиологический аспект)

Автор(и)

  • Валерий МОКИЕНКО доктор філологічних наук, професор Інституту славістики Грайфсвальдського університету, Грайфсвальд, Німеччина, Germany

Ключові слова:

проф. Й.О. Дзендзелівський, українська лексикографія, пареміологія, пареміографія, паремія, прислів’я, аксіологія, історико-етимологічний аналіз фразеології

Анотація

Стаття присвячена одному з аспектів науково-дослідної та педагогічної діяльності проф. Й.О. Дзендзелівського – виданню рукописної спадщини української лексикографії. Один iз таких словників – рукопис Ф.С. Шимкевича, дослідження якого Й.О. Дзендзелівський запропонував своєму студенту Б. Галасу в 1971 р. Словник Ф. Шимкевича містить цінні матеріали з лексики і фразеології української мови першої половини XIX ст. У статті пропонується аналіз прислів’їв і приказок, унесених Ф. Шимкевичем у словник. Більшість із них, що типово для пареміологii, має аксіологічну спрямованість, оцінюючи, як правило, негативні явища дійсності та діяльності людей. Особлива увага приділяється історико-етимологічному й лінгвокультурологічному аналізу паремій баглаї бити, баляси точити, під- пускати ляси, дати прочухана, дати добру прочуханку кому. де чорт не зможе, туди бабу пошли. Характеризується їх ареальна масштабність та аксіологічна семантика.

Посилання

Бирих, Мокиенко, Степанова 2007: Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. Под ред. проф. В.М. Мокиенко. 4-е изд., стереотипн. Москва: Астрель: АСТ: Люкс, 2007. 926. [2] с.

Василенко 1885: Василенко В. Пам’ятковий прочухан или применение писанного закона в сфере обычного права. Киевская старина. 1885. V. С. 170.

Виноградов 1941: Виноградов В.В. Из истории русской лексики. РЯШ. 1941. № 2. С. 12–19.

Виноградов 1994: Виноградов В.В. История слов: Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. Москва: Толк, 1994. 1138 с.

Галас 1978: Галас Б.К. Лексико-семантическая система украинского языка первой половины XIX века (на материале рукописных словарей). Канд. дисс. филол. наук. Ужгород, 1978. 233+301 с.

Галас 1995: Галас Б.К. Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство (кінець XVII – початок XIX ст.). Ужгород, 1995. 300 с.

Грінченко: Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Т. 1–4. Київ, 1909; Київ, 1969; Київ, 1997 та ін.

Грынблат 1976: Прыказкі і прымаукі ў дзвюх кнігах. Складанне, сістэматызація тэкстаў, ўступны артыкул і каментарыі М.Я. Грынблата. Т. 1 – 560 с.; т. 2 – 616 с. Мінск: Навука і тэхніка, 1976.

Державин 1939; Державин Н.С. Народная этимология. РЯШ. 1939. № 2. С. 39–49.

Ермаков 1894: Ермаков Н.Я. Пословицы русского народа. Санкт-Петербург, 1894. 42 с.

ЕСУМ: Етимологічний словник української мови / Гол. ред О.С. Мельничук.: У 7 т. Київ: Наукова думка. Т.1: А – Г. 1982. 631 с.; Т.2: Д –Копці. 1985. 570 с.; Т.3: Кора – М. 1989. 549 с.; Т.4: Н –П. 2003. 656 с.; Т.5: Р-Т. 2006. 407 с.; Т.6: У-Я. 2012. 567 с.

Iвченко 1998: А.О. Iвченко. Iсторія та етимологія української фразеології: Бібліографічний покаж- чик (1864–1998). Харків: Харк. іст.-філол. т-во, 1998. 160 с.

Журавлев 1995: Журавлев А.Ф. В.В. Виноградов. История слов. Рецензия. Филологический сбор- ник (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). Москва: РАН, 1995. С. 421–428.

Коваленко 2019: Коваленко Н.Д. Фразеологiчний словник подiльских i сумiжних говiрок. Кам‘я- нець-Подiльский: ТОВ «Рута», 2019. 412 с.

Лавер 1992: Лавер В.И. Фраземика украинских диалектов карпатского региона: Автореф. дис. ...

д-ра филол. наук. Київ, 1992. 50 с.

Максимов 1955: Максимов С.В. Крылатые слова. Москва, 1955. 444 с.

Мельничук 1969: Мельничук А.С. Об одном из важных видов этимологических исследований.

Этимология. 1967. Москва, 1969. С. 57–67.

Мокиенко 1973: Мокиенко В.М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? Вопро- сы языкознания, 1973. № 2. С. 21–34.

Мокієнко 1974: Мокієнко В.М. Спроба системного етимологічного аналізу українських фразеоло- гізмів. Мовознавство. 1974. № 2. С. 26–36.

Мокиенко 1980: Мокиенко В.М. Славянская фразеология. Москва: Высшая школа, 1980. 207 с.

Мокиенко 2000: Мокиенко В.М. Фразеологические неологизмы в славянских языках. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Redakcja naukowa Stanisław Gajda. Opole: Uniwersytet Opolski: Instytut Folologii Polskiej, 2000. С. 133–156.

Мокиенко 2020: Мокиенко В.М. Диалектная и историческая фразеология: перспективы взаимо-

действия, [в:] M. Rak, V.M. Mokienko (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa II, „Biblioteka LingVariów”, t. 28, Kraków, 2020. С. 83–91.

Мокиенко, Никитина, Николаева 2010: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц. Около 70 000 пословиц. Под общей редакцией проф. В.М. Мокиенко. Москва:

«ОЛМА Медиа Групп», 2010. 1024 с.

Николаева 2010: Николаева Е.К. Polonica в русских пословицах. Słowo. Tekst. Czas. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Szczecin; Greifawald, 2010. С. 612–619.

НРЛ–82: Новое в русской лексике: Словарные материалы–82 / Н.З. Котелова, М.Н. Судоплатова, Ю.Ф. Денисенко, Т.Н. Поповцева и др.; Под ред. Н.З. Котеловой. Москва: Русский язык, 1986. 253 с.

Номис 1864: Українські приказки, прислів’я і таке інше: Зб. О.В. Марковича і других / Спорудив М. Номис. СПб, 1864; 3-е вид. Київ: Либідь, 1993. 766 с.

Плав’юк 1996: Том 2. Зiбрав Володимир С. Плав’юк. Едмонтон: Кафедра української культури та етнографiї iм Гуцулякiв, Альбертський унiверситет, Асоцiацiя Українських Пiонерiв Альберти, 1996. 297 с.

Плав’юк 1998: Приповiдки або українсько-народня фiлософiя. Том 1. Зiбрав, пiдготував до друку та опублiкував Володимир С. Плав’юк. Перевидання з оригiналу 1946 року. Едмонтон, Канада: Асоцiацiя Українських Пiонерiв Альберти, 1998. 355 с.

ПП 1-4: Прислів’я та приказки. Упорядник М.М. Пазяк. Київ: Наукова думка. Т. 1. Природа. Го- сподарська діяльність людини. 1989. 479 с. Т. 2. Людина. Родинне життя. Риси характеру. 1990. 524 с. Т. 3. Взаємини між людьми. 1991. 440 с. Т. 4. Українськi прислiв’я, приказки та порiвняння з лiтературних пам’яток. Упорядник М.М. Пазяк. Київ: Наукова думка, 2001. 392 с.

Скрипник 1973: Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. Київ, 1973. 280 с.

СРНГ: Словарь русских народных говоров. Под ред. Ф.П. Филина и Ф.П. Сороколетова. Главный редактор С.А. Мызников. Вып. 1–51. Л. СПб, 1965–2019 (издание продолжается).

СФУМ 2003: Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. Від. ред. В.О. Винник. Київ: Наукова думка, 2003.1104 с.

Ужченко 1998: Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологiчний словник української мови. Київ: Освiта, 1998. 224 с.

Фасмер: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Т. 1–4. М., 1965–1973.

ЭСБМ: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–14. Мінск: Навука и тэхніка, 1978–2017.

Arthaber 1900: Arthaber A. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali in sette lingue (italiana; latina; francese; spagnola; tedesca; inglese; greca antica). Milano, 1900. 822 s.

Grigas 1987: Grigas K. Patarlių paralelės. Lietuvių patarlės su latvuių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų, atitikmenimis. Vilnius: Leydykla „Vaga“, 1987. 662 p.

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / Pod red. akad. Ju. Krzyżanowskiego. T. 1-4. Warszawa, 1969–1978.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01