ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ УКРАЇНСЬКИХ І АНГЛІЙСЬКИХ ЗООФРАЗЕМ

Автор(и)

  • Іван ПОЛЮЖИН аспірант, викладач кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

лінгвоаксіологічний, цінності, антицінності, культурологічний, зоофразема, фразеотворення, фауна

Анотація

У статті йдеться про лінгвоаксіологічні маркери українських і англійських зоофразем, які виникли й закріпилися в мовній свідомості кожної з розглянутих етнокультурних спільнот та започаткували створення власного фразеологічного образу. Автор намагається довести, що лексичне тло компонентів фразем містить у собі не тільки наївні знання й уявлення первісних людей про реальний світ, а й великі за обсягом конотації, зумовлені нинішнім культурно-національним світорозумінням окремого народу.

Пріоритетна роль в організації плану висловлення за допомогою зоофразем зумовлена онтологічними причинами, оскільки вони позначають у мові предметний світ, що містить людину як його невід’ємний складник із сукупністю її цінностей і антицінностей, що виявляються в різних мовах, сферах трудової діяльності та життєвих ситуаціях. Саме компоненти фразем, їхні етимологеми, прототипи є лінгвоаксіологічними маркерами як поверхневого, так і глибинно- го змісту. Це зумовило необхідність урахування лінгвокультурологічної інформації про реалії, позначені компонентами фразеологічних одиниць, які закріпилися в мовній свідомості окремої етнічної спільноти.

Автор доходить висновку про те, що у мові кожного народу є свої специфічні конотації, започатковані назвами тварин і птахів.

Проаналізований матеріал засвідчує значну участь лінгвоаксіологічного компонента в утворенні як українських, так і англійських зоофразем. Проте кількісна репрезентація різновидів зоофраземних компонентів значно більша у слотах морально-етичних цінностей в англійській мові, ніж в українській через більшу увагу англійського етносу до цієї сфери комунікації й унаслідок цього широке залучення назв представників фауни до фразеотвірного процесу. Це ще раз підтверджує, по-перше, наявну інформацію про особливу увагу до тваринного світу з боку представників англійського етносу, а, по-друге, їх уміння не тільки нагромаджувати, а й чітко диференціювати слоти фразеологічної парадигми морально-етичних антицінностей.

Посилання

Байрамова Л.К. Аксиологический фразеологический словарь английского языка. Словарь ценностей и антиценностей. Казань: Центр инновационных технологий, 2011. 375 с.

Бахтин М.М. К философии поступка. Работы 1920-х годов. Киев: FIRM «NEXT», 1994. C. 11–68.

Венжинович Н. Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології: монографія. Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2018. 463 с.

Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов: монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. 416 с.

Жуков К.А. Языковое воплощение концепта «Труд» и пословичная картина мира (на материале русской и английской паремиологии): дисс. … канд. филол. наук. В. Новгород, 2004. 198 с.

Ивин А.А. Оценка. Философия. Энциклопедический словарь. Москва: Гардарики, 2004. 623 с.

Калашник В.С. Інтертекстуальність у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». Мова у дзеркалі особистості: філологічні дослідження, присв. 80-річчю проф., акад. НАПН України Кононенка В.І. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. С. 281–291.

Краснобаєва-Чорна Ж.В. Семантичний простір оцінної фраземіки. Мовознавство. 2015. № 5. С. 39–51.

Левченко О. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. 352 с.

Лисиченко Л.А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу: монографія. Харків: Основа, 2009. 191 с.

Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва: Издат. центр „Академия”, 2001. 208 c.

Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. Москва: Высшая школа, 1990. 160 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): монографія. Київ – Черкаси: Брама, 2004. 276 с.

Скаб М.В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери: монографія. Чернівці: Рута, 2008. 560 с.

Телия В. Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры. Фразеология в контексте культуры. Москва: Школа. Языки русской культуры, 1999. С. 13–24.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. Київ: Знання, 2007. 494 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01