ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ)

Автор(и)

  • Руслан СЕРДЕГА кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Ukraine

Ключові слова:

лексикографія, словник, словникова стаття, сільськогосподарська лексика, Центральна Слобожанщина (Харківщина)

Анотація

Словники виступають засобом репрезентації явищ культури певного народу, його побуту, життя за- галом. Вони також стають надійним інструментарієм збереження культурної пам’яті нації. Саме словники репрезен- тують лексичне багатство певної мови і зберігають результати пізнавальної діяльності того чи іншого етносу. Розро- блення та створення лексикографічних праць різного типу й досі залишається одним із найбільш актуальних завдань сучасного мовознавства. У наш час лексикографія повинна надавати користувачам різноманітну інформацію про слова певної мови. Створюваний нами словник міститиме як суто літературні, так і позанормативні (місцеві) елементи. І за- гальнонародні, і діалектні (локальні) мовленнєві елементи перебувають у безперервній взаємодії, здатні доповнювати і збагачувати один одного. Тому для відтворення об’єктивної картини дійсності їх треба досліджувати в нерозривній єдності. Надзвичайно важливим завданням, що стоїть сьогодні перед українськими діалектологами, є дослідження галузевої лексики, її опис у межах історико-етнографічних регіонів. Сільськогосподарська лексика становить перспек- тивний об’єкт для наукового лінгвістичного дослідження. Вона має і власне мовну архаїку, й динаміку. Крім того, сільськогосподарська лексика відображає одну з першорядних часток мовної картини світу українського народу. Тому може й має бути об’єктом лексикографічного опрацювання. Мета нашої статті полягає у висвітленні проблеми виготов- лення «Словника сільськогосподарської лексики Центральної Слобожанщини (Харківщини)», в інформуванні наукової спільноти про стан його готовності. У ній ми також для унаочнення подаємо один із фрагментів нашої лексикографіч- ної праці – словникові статті на літеру «Р». Структурно словникові статті вибудовуються таким чином: 1) реєстрове слово, набране заголовними літерами, з наголосом; 2) спрощена фонетична транскрипція; 3) відповідні флексії різних частин мови; 4) інформація про географічне поширення слова; 5) граматичні показники; 6) стилістичні позначки за потреби; 7) тлумачення; 8) ілюстрація із зазначенням джерела її фіксації. На цей момент словникові статті підготовлені майже повністю. Щоправда, внесені до реєстру слова слід ще супроводити контекстами.

Посилання

Асаула М. Словник дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків: ХІФТ, 2011. 212 с.

Бабичева Е.Л. Земледельческая лексика Черниговско-Сумского Полесья (Опыт лексико-семантической классификации): монография. Сумы: Изд. Кочубей Н.В., 2011. 240 с.

Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. Київ: Наукова думка, 1985. 312 с.

Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир: РВВ облполіграфвидаву, 1990. 396 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов. Київ: Наукова думка, 1990. 291 с.

Сагаровський А.А. Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Вип. 1. А-Об’ясня́ться. Харків: ОВВ НМЦ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 296 с.

Сагаровський А.А. Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Вип. 2. Оварíйка-Ящуря´чий. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. 312 с.

Сагаровський А.А. Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 228 с.

Словарь української мови: в 4 т. [Зібр. ред. журн. «Киевская Старина» / упоряд. з додатком власного матеріалу Б.Грінченко]. Т. 1–4. К., 1907–1909.

Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка: у 3 т. / відп. ред. М.А. Жовтобрюх. Т. 1–3. Харків: ХДУ, 1978 – 1979.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01