ВНЕСОК ПРОФЕСОРА Й.О. ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКОГО ДО ВИВЧЕННЯ ГЕНЕЗИ ЗАКАРПАТСЬКОГО ДІАЛЕКТУ

Автор(и)

  • Юлія ЮСИП-ЯКИМОВИЧ кандидат філологічних наук, доцент кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

закарпатський діалект, генеза говірок, українські діалекти, генетична спільність, екстралінгвальні чинники, пізньопраслов’янська мова, говори південно-західного наріччя, генеза української мови

Анотація

Дослідженню закарпатського діалекту Й.О. Дзендзелівський присвятив понад 40 років свого життя, вписавши золоті сторінки в українську та слов’янську діалектологію, діалектну лексикографію, лексикологію з проекцією на загальнослов’янський контекст. У статті аналізуються праці професора Й.О. Дзендзелівського, що стосуються генези діалектних угруповань району Карпат і становлять золотий фонд української історичної діалектології. Питання генези окремих більших чи менших українських діалектних угруповань, зокрема й регіону Карпат, належить до найвужчих проблем діалектології. Особлива увага професора Й.О. Дзендзелівського протягом усього його наукового життя була прикута до вивчення цієї найвужчої проблеми історичної діалектології − генези закарпатського діалекту крізь призму впливів екстралінгвальних чинників, генези окремих закарпатських говірок (марамороських, боржавських, ужанських, верховинських, гуцульських), генетичної спільності закарпатських говорів з говорами південно-західного наріччя та іншими українськими діалектами, закарпатських говорів та питань генези української мови. Учений довів, що витоки закарпатських говірок сягають пізньопраслов’янської доби, як і постання української мови, що стало пред- метом листування з професором Ю. Шевельовим і наводиться у статті.

Й.О. Дзендзелівський в основу дослідження генези діалектних масивів регіону Карпат поклав ґрунтовні мовознавчі дослідження з: лінгвогеографії; дані історії мови; дані писаних пам’яток; архівні матеріали. На процес формування лінгвістичного ландшафту Українських Карпат вплинули екстралінгвальні чинники: історія заселення (колонізації) краю; адміністративний поділ; історія матеріальної і духовної культури.

Учений довів, що закарпатські говори українські тому, що вони, як і сусідні лемківські і бойківські, і говори всіх інших регіонів України, входять до орбіти української мови; у своєму багатовіковому розвитку вони пережили ті самі мовні процеси і еволюціонували в одному напрямі з рештою українських діалектів та говорів.

Посилання

Бібліографія праць професора Йосипа Олексійовича Дзендзелівського за 1951–2000 роки. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 4: Українське і слов’янське мовознавство. Міжнар. конф. на честь 80-річчя проф. Й. Дзендзелівського. Ужгород, 2001. С. 24–54.

Гриценко П.Ю. Динаміка діалектного континууму: гносеологічні параметри (вступні зауваги). Діалекти в синхронії і діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. Київ. 2017. С.7−14.

Дзендзелівська Н. Й., Дзендзелівський Й.О. Листування професора Юрія Шевельова з професором Йосипом Дзендзелівським. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. Львів, 2003. С. 653–686. Режим доступу від 1.08.2021. https://shron1.chtyvo.org.ua/Dzendzelivskyi_ Yosyp/Lystuvannia_Yuriia_Shevelova_z_Yosypom_Dzendzelivskym.pdf?

Дзендзелівський й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР, ч. 1 − 2. Ужгород, 1958.

Дзендзелівський Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. Лексика. Ужгород, 1961. Т.2.

Дзендзелевский И.А. Лингвистические свидетельства о расселении подолян и волынян Ф.Корятовича в Закарпатье. Вопросы теории и истории языка. Сборник в честь проф. Б.А.Ларина. Ленин- град, 1963. С.96−104.

Дзендзелевский И.А. К вопросу о времени расселения восточных славян на южных склонах Кар- пат. Труды Международного конгресса антропологических и этнографических наук. Москва (3−10 августа 1964). Москва,1971. Т.2. С. 545−551.

Дзендзелівський Й.О. Стан дослідження генези українських діалектів. Мовознавство. 1981. №1. С.45−50.

Дзендзелівський Й.О. Генетична спільність закарпатських говорів з говорами південно−західного наріччя та іншими українськими діалектами. Українські Карпати: етнос, історія, культура. Матеріали між- народної наукової конференції. − Ужгород, 1993. С.184−197.

Дзендзелівський Й.О. Закарпатські говори та питання генези української мови. Третій Міжнародний конгрес україністів 26 − 29 серпня 1996. Мовознавство, Харків, 1996. С.160−165.

Дзендзелівський Й.О. Генеза верховинських закарпатських говорів. Карпатський край. Ужгород, 1998. № 1−2. С.38−46.

Дзендзелівський Й.О. Спроба реконструкції закарпатського діалекту станом на кінець ХІУ ст. Мовознавство. Доповіді та повідомлення на Четвертому Міжнародному конгресі україністів 26−29 серпня 1999 р. Одеса. Київ. Університетське видавництво « Пульсари». 2002. С. 90−97.

Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик. Укл. Сабадош І.В., Миголинець О.М., Пис- кач О. Д. Ужгород, 2009.136 с.

Купчинський О. Йосип Дзендзелівський − невтомний працівник науки та педагог. Українське і слов’янське мовознавство: Міжнародна конференція на честь 80−річчя професора Й. Дзендзелівського. Ужгород, 2001. С. 13−23.

Нимчук В.В. Карпатоукраинско−южнославянские языковые параллели и тождества (история и перспективы проблемы). Общеславянский лингвистический атлас.1984.

Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей. Прага, 1938.

Панькевич І. Генеза українських лемківських говірок. Cлавянская филология. Сборник статей. ІІ−ІУ Международный съезд славистов, М.1958. С.164−199.

Шевельов Ю.О. Історична фонологія української мови. Харків, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01