СЕЛЯНСЬКА ЕПІКА ДЕНИСА ЛУКІЯНОВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ «ЛАНДВІЙТ СКИНУВСЯ» Й «ПЕРЕД СВЯТОМ “СВОБОДИ”»)

Автор(и)

  • Лілія ШМОРЛІВСЬКА аспірантка ІІІ року навчання філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці, Ukraine

Ключові слова:

Д. Лукіянович, селянство, жанр, стиль, мала проза, оповідання, новела, модернізм

Анотація

Стаття присвячена маловідомим творам Дениса Лукіяновича «Ландвійт скинувся» і «Перед святом “Свободи”». Ці ранні зразки творчості письменника репрезентують нові для нього теми – селянства і прав людини, наслідків старої системи управління й тодішньої соціально-політичної ситуації на західноукраїнських землях к. ХІХ – поч. ХХ ст. У публікації здійснено спробу встановити їхню жанрово-стильову специфіку, cпираючись на особливості, змісту, форми, образної системи, тематичної парадигми. Доведено, що «Ландвійт скинувся» має риси модерністського оповідання, а «Перед святом “Свободи”» є оповіданням новелістичного плану, наближеним до модерністських форм ескіза та шкіца. Обидва твори виконані в стильовому діапазоні початку ХХ ст.: автор писав, не відходячи від засад імпресіонізму й експресіонізму, символізму й натуралізму. Та цей синкретизм у манері письма тут доповнюється ще й нашаруванням реалізму, що теж по-новаторськи мислиться у творчості Д. Лукіяновича – досі здебільшого заповзятого імпресіоніста. У межах контекстуально-інтерпретаційного аналізу апельовано також до інших наукових і художніх текстів авторів-сучасників Д. Лукіяновича, зокрема праць М. Коцюбинського, Панаса Мирного, І. Франка, у яких теж висвітлювалися проблеми селянства на рубежі століть. В історичному контексті розглянуто наслідки селянської реформи в Австрійській монархії, що спрямовувалась на скасування кріпацтва на Галичині, Буковині та Закарпатті, однак, за підтвердженням Д. Лукіяновича, була недосконалою, бо не позбавила селян старих порядків життя.

Зроблено висновок про те, що ця рання творчість письменника продемонструвала правдиві недоліки старої сис- теми управління, висвітлила стосунки поміщиків та селян, що все ж продовжують тяжіти до традиції панщини на західноукраїнських землях. Увагу звернено й на інші питання – захист прав жінки, виродження інтелігенції, стосунок духовенства до панщизняних порядків. Засвідчено, що проаналізовані твори виявились першими авторськими спро- бами зосередитися на проблемах селянства, використовуючи модерністську манеру й різноманіття малих жанрових форм, що пізніше переростуть і в більші художні полотна прозаїка.

Посилання

Денисюк І. Письменник з когорти каменярів [Передмова]. Львів: Каменяр, 1990. С. 3–12.

Кононенко П. Село в українській літературі: Літ.-критич. нарис. Київ: Рад. письменник, 1984. 344 с.

Лукіянович Д. Ландвійт скинувся. Літературно-науковий вістник. 1909. Т. 45. С. 97–103.

Лукіянович Д. Перед святом «Свободи». Літературно-науковий вістник. 1909. Т. 45. С. 103–105.

Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні?: роман. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2020. 416 с.

Откович К. Ілюзія свободи: образ жінки від традиціоналізму до модернізму. 2010. 210 с.

Пошуки прекрасного: Твори Михайла Коцюбинського: навч. посіб. Київ: Грамота, 2004. 400 с.

Успенский Г. Власть земли. Москва: Сов. Россия, 1985. 399 с.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку. Літературно-науковий вістник, т. 15, 1901. С. 112–132.

Франко І. Ліси і пасовиська. Зібрання творів: У 50 т. Т. 16. Київ: Наукова думка, 1978. С. 167–176.

Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості. Зібрання творів: У 50 т. Т. 45. Київ: Наукова думка, 1986. С. 76–140.

Франко І. Панщина та її скасованє 1848 р. в Галичині. Зібрання творів: У 50 т. Т. 47. Київ: Наукова думка, 1986. С. 7–122.

Шевченко С. І. Я. Франко про класову боротьбу селян Галичини в період розкладу феодалізму. Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 1969. С. 123–137.

Шморлівська Л. «Багнітки» Д. Лукіяновича з погляду імпресіоністської поетики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературо- знавство: збірник наукових праць, № 8 (333), 2016. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. С. 196–200.

Шморлівська Л. Дебют Дениса Лукіяновича в українській літературі: шлях від малого. Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики: зб. наук. пр. Луцьк: Вежа- Друк, 2016. Вип. 3. С. 125–128.

Шморлівська Л. Модерністські віяння у «Новелях» Дениса Лукіяновича. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць № 2 (20), жовтень 2017. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. С. 259– 264.

Шморлівська Л. Стильовий синкретизм початку ХХ століття: новела Дениса Лукіяновича «Не ба- чив квітів». Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Маріуполь: МДУ, 2020. Вип. 23. С. 124–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика