СЛОВОТВОРЧА СЕМАНТИКА ДЕНУМЕРАТИВІВ У КОГНІТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: ЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга Костриба аспірантка кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, Ukraine

Ключові слова:

фрейм, субфрейм, слот, пропозиційна структура, пропозиція, словотвірне гніздо, словотвірне значення, денумератив

Анотація

Актуальною проблемою дериватології є аналіз її когнітивного вияву. Здебільшого об’єктом таких до- сліджень є словотвірні гнізда, які з позиції когнітивізму розглядають як фрейм-структури, – одиниці, що акумулюють ментальні знання людини, підводять їх під певні рубрики людського досвіду, проєктуючи на мовний рівень шляхом застосування словотворчих засобів.

Новий вектор досліджень, зокрема у відчислівниковому словотворенні, становить з’ясування лінгвокогнітоло- гічного аспекту словотворчої семантики крізь призму фреймової організації дериватів. Виявлення когнітивної природи словотвірних значень доповнює здобутки ономасіологічної дериватології. Розгляд мотивувального лексико-семантич- ного варіанта як одного з компонентів структурної експлікації певного знання – субфрейму в межах фрейму, а також дериваційно спроможної семи як вербалізованого слота ‒ сприяє доповненню надбань семантичного словотвору.

Мета дослідження – у межах фрейм-структур змоделювати когнітивний вияв словотворчої семантики денуме- ративів, яка оперта на логічні пропозиції. Для досягнення мети слід розв’язати такі завдання: встановити словотворчу семантику похідних із модифікаційним і транспозиційним типами деривації; обґрунтувати когнітивне формування мутантів та транспозитів як мисленнєву двокомпоненту операцію; змоделювати когнітивну природу відчислівникових утворень Л-пропозиційного типу.

Когнітивне моделювання словотворчої семантики денумеративів (утворень безпосередньо та опосередковано виведених від вершинного конституента словотвірного гнізда) дало змогу виявити тематику ментального рівня, за якою об’єднуються похідні слова в межах фрейму, більше того – словотвірні значення згруповуються за когнітивним змістом. З’ясовано типи логічних пропозицій та актантне наповнення пропозицій денумеративів із прирощеннями на рівні поширювачів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-08