ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ

Автор(и)

  • Оксана ЧАГАН старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Ukraine

Ключові слова:

бойківські говірки, будівельна лексика, інструмент, засіб, назва, значення, лексема, семантика

Анотація

У статті проаналізовано назви інструментів будівельників як сегмента будівельної лексики бойківських говірок. Під впливом внутрішньомовних та позамовних чинників будівельна лексика бойківських говірок зазнає певних змін – деякі назви реалій будівництва архаїзуються, інші втрачають своє значення чи набувають нового. Актуальність дослідження полягає в необхідности зберегти для майбутніх поколінь діалектні назви, які можуть бути втрачені, простежити лексико-семантичні процеси в семантичній підгрупі назв інструментів будівельників. Мета і завдання наукової розвідки полягає у визначенні структури назв інструментів будівельників, їх мотивації, способів творення, походження, а також внутрішньосистемних звʼязків. Здійснений аналіз засвідчив, що за структурою назви інструментів представлені здебільшого однослівними номенами. Для їх творення типовими МО є «дія», яку виконують цим інструментом (дз’у|бан, кле|пач, пажǀник, стру|гак, тоў|качка, коло|тушка, трамǀбачка та ін), та «будівельний матеріал» (ґон|тар’, дра|ничник, лат|ник). Прості назви утворені здебільшого суфіксальним способом словотворення (шеме|т’іўка, ст’і|гачка, шпик|л’арка, маст’е|рок та ін.), спорадично відзначено префіксальний спосіб (отǀвʼес) та основоскладання (бензопи|ла, водоǀвага). Двослівні назви репрезентують незначну частину досліджуваної семантичної підгрупи, більшість із яких – атрибутивно-субстантивні словосполуки (ручǀна пиǀла, т|рац’ка пи|ла, штико|ва ло|пата, сов|кова ло|пата та ін.). Вони ілюструють родо-видові системні звʼязки в цій семантичній підгрупі. У деяких говірках засвідчені також антоніми, утворені за диференційними ознаками ‘розмір’ (полу|т’ор: |т’орка), «форма» (моло|ток : клеи|вец’), та синоніми, представлені лексичними дублетами (коло|тушка, тоў|качка, трамǀбачка, |доўбн’а, трам|боўка,

|доўбинка ʻтовстий дерев’яний молот, яким набивали глину на долівці чи споруджували глинобитні печіʼ). Назви ін-

струментів та засобів ілюстровані як питомими лексемами, так і запозиченими з німецької (ш|пател’, |к’ел’ма, ш|миґа та ін.), польської (трач, об|цен’ґʼи, пйон), угорської (ар|шʼіў, фарáґíв, д’аг|л’іў), чеської (кром|пач), голландської (|ва- терпас) та тюркських мов (джи|ґан).

Посилання

Бігусяк М.В. Динаміка семантичної структури назв помешкань та їх елементів у говірках Івано- Франківщини. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015–2016. Вип. 44–45. С. 3–8.

Бойківський словарець зі села Гвіздця / упорядник Ю. Кміт. Літопис Бойківщини. Самбір, 1931– 1938.Ч. І–Х.

Великий німецько-український словник / укл. В. Мюллер. Київ: Видавничий дім «Чумацький шлях», 2005. 792 с.

Венгерско-русский словарь / общ. ред. Л. Гальді: 2-ое изд. стереотип. Москва; Будапешт: «Русский язык»; Издательство Академии наук Венгрии, 1987. 872 с.

Глуховцева К. Динаміка складу назв господарських приміщень у східнослобожанських говірках. Український діалектологічний збірник. Книга 3: Пам’яті Тетяни Назарової / упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценка; редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. Київ: Довіра, 1997. С. 177–194.

Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР: Лексика. Ужгород: Вид-во Ужгородського ун-ту, 1958–1993. Ч. І.

Дорошенко Л.І. Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту : автореф. дис. на здо- буття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Київ, 1999. 19 с.

Дорошенко Л.І. Номінація традиційних сільських будівель у східнополіському діалекті. Полісся: мова, культура, історія: матеріали. міжнар. конф. Київ [б. в.], 1996. С. 118–126.

Евтушок Н.А. Лексика сельского строительства в украинских западнополесских говорах : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 – «украинский язык». Київ, 1989. 19 с.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: У 7 т. Київ: Наукова думка, 1982–2012. Т. 1–6.

Євтушок О.М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся. Рівне: Держ. ред.-вид. підприєм., 1993. 134 с.

Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-німецкий словар. Львів, 1885–1886. Т. 1–2.

Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанци Старосамбірського повіта. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1909. Т. 11. С. 1–22.

Кобільник В. Матеріяльна культура села Жукотин Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Сам- бір, 1937. С. 15–37

Кравченко Я. Будівельний матеріал та інструменти для спорудження деревʼяних будівель в Українських Карпатах. Народознавчі зошити. Львів: НАН України, 1997. № 5. С. 292–299.

Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир: РВВ облполіграфвидаву, 1990. 369 с.

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2 ч. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. І–ІІ.

Поліщук Л.Б. Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках: дис….канд. філол. наук. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2015. 424 с.

Поліщук Л.Б. Семасіологія будівельної лексики східноподільського діалекту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 42. Т. 1. Одеса, 2019. С. 49–53.

Поліщук С.С. Міждіалектна взаємодія говорів середньонадбузького ареалу: дис….канд. філол. наук / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса, 2016. 375 с.

Поліщук С.С. Назви приміщень для утримування свійських тварин у говірках Середнього Над- бужжя. Записки з українського мовознавства. 2019. Вип. 26(1). С. 85–96.

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (Житлово-гос- подарський комплекс). Київ: Видавець Олег Філюк, 2015. 352 с.

Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 478 с.

Сердега Р.Л. Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків, 2012. С. 127–145.

Словарь української мови / упоряд. з доданням власного матеріалу. Б. Грінченко. Київ: Наукова думка, 1996–1997. Т. 1–4.

СУМ – Словник української мови: В 11 т. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. І–ХІ.

Тимченко Є.К. Матеріали до Словника писемної та книжної української мови ХV–ХVІІІ ст.: У 2 т. / Упорядк.: Німчук В.В., Лиса Г.І. Київ, Нью-Йорк, 2002. Т. 1–2.

Тищенко Л.М. Південнослобожанські назви приміщень для зберігання зерна та снопів у просторо- вій та часовій проекції. Лінгвістика: зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2006. № 1. С. 157–164.

Тодер Д. Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2012. Вип. 17. С. 63–67.

Тодер Д. Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах Закарпаття. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2013. Вип. 18. С. 78–87.

Шило Г.Ф. Будівельна лексика в західноукраїнських говорах. Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами : тези доповідей. Ужгород, 1982. С. 117–118.

Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Nakład i własność krakowskiej spółki wydawniczej, 1927. 806 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01